Det nem­me­ste EM

Svæ­re­re med end­nu en skuff en­de nul­lert - den­ne gang mod Ar­me­ni­en

BT - - EM- KVALIFIKATION -

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

Tre­er- regn­ska­bet 1. Kro­a­tien – 7 kam­pe – 12 po­int. Mål: + 9 2. Ukrai­ne – 6 kam­pe – 12 po­int. Mål: + 8 3. Dan­mark – 5 kam­pe – 12 po­int. Mål: + 4 4. Un­garn – 7 kam­pe – 12 po­int. Mål: + 2 5. Rusland – 6 kam­pe – 10 po­int. Mål: + 6 6. Ir­land – 6 kam­pe – 9 po­int. Mål: + 1 7. Is­ra­el – 6 kam­pe – 7 po­int. Mål: - 2 8. Tyr­ki­et – 6 kam­pe – 6 po­int. Mål: - 1 9. Est­land – 5 kam­pe – 6 po­int. Mål: - 3 DAN­MARK LIG­GER LI­GE nu num­mer to i Grup­pe I, men her an­ta­ger vi, at Dan­mark lig­ger num­mer tre. Den bed­ste tre­er er di­rek­te kva­li­fi ce­ret til EM i Frankrig. De ot­te re­ste­ren­de tre­e­re spil­ler playoff - kam­pe, og her bli­ver fi re hold se­e­det. Det er de fi re hø­jest pla­ce­re­de hold på UEFAs rang­li­ste, som alt­så ik­ke kan mø­des. Det er alt­så ik­ke ’ ba­re’ de fi re hold, som har få­et fl est po­int i kva­li­fi ka­tio­nen, der au­to­ma­tisk se­e­des. Se­e­de­de hold li­ge nu: Use­e­de­de hold li­ge nu: De er klar til EM Frankrig Eng­land Tjek­ki­et Island Nøg­le­kam­pe i Dan­marks pul­je Albanien – Ser­bi­en Portu­gal – Dan­mark Ar­me­ni­en – Albanien Ser­bi­en – Portu­gal Dan­mark slår Portu­gal

Portu­gal, er der mu­lig­he­der for di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM i Frankrig, men det bli­ver sta­dig ik­ke nemt. For så kræ­ver det, at Portu­gal ta­ber i Ser­bi­en, el­ler at Albanien mak­si­malt hen­ter fi re po­int i de­res sid­ste to kam­pe. Her mø­der Albanien på hjem­me­ba­ne Ser­bi­en, som ik­ke har me­re at spil­le for, mens den sid­ste kamp i grup­pen for al­ba­ner­ne er mod Ar­me­ni­en, som har li­ge så lidt at spil­le for. Og Albanien skal alt­så spil­le uaf­gjort i en af dis­se, så er Dan­mark med til EM.

VIN­DER DAN­MARK I

XDan­mark spil­ler uaf­gjort med Portu­gal

ik­ke godt for Dan­mark. Kam­pen i Portu­gal skal vin­des, el­lers kræ­ver det lidt for man­ge for­del­ag­ti­ge resultater for Mor­ten Ol­sens mand­skab. Med uaf­gjort i Portu­gal er po­rtu­gi­ser­ne na­tur­lig­vis over Dan­mark i Grup­pe I, og der­for er det kun Albanien, der kan øde­læg­ge det for sig selv. Det gør de ved højst at få to po­int i de sid­ste to kam­pe. Får de ba­re en en­kelt sejr i de to sid­ste, er Dan­mark num­mer tre og kun i playoff . Dan­mark er bed­re end Albanien ind­byr­des, og der­for vil det væ­re til Dan­marks for­del, hvis de to lands­hold en­der med

li­ge man­ge po­int.

DET­TE RE­SUL­TAT ER

Dan­mark ta­ber til Portu­gal

SÅ SER DET

Ukrai­ne, Dan­mark, Rusland, Un­garn

Ir­land, Tyr­ki­et, Is­ra­el, Est­land

ba­re helt skidt ud. Albanien skal alt­så gå fuld­stæn­dig i stå, hvis Dan­mark så vil ha­ve di­rek­te kva­li­fi ka­tion. Det vil be­ty de, at Albanien kun skal bru­ge to po­int for at gå for­bi Dan­mark. Sker det, må dan­sker­ne alt­så sæt­te de­res lid til, at de får en se­ed­ning i playoff - kam­pe­ne, som skal spil­les i novem­ber. Den bed­ste tre­er er di­rek­te kva­li­fi ce­ret, men det kan ik­ke la­de sig gø­re med et ne­der­lag til Dan­mark at få den plads. En se­ed­ning er dog mu­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.