AR’ MEN ALTS Snit: 3,4

BT - - EM- KVALIFIKATION -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, GRUP­PE I mu­sik og ar­mensk fu­sions­pop er ik­ke den ’ par­tystar­ter’, man skul­le fri­stes til at tro.

Eft er pau­sen åb­ne­de spil­let sig en smu­le op, men det var ik­ke til rød- hvid for­del. Midt­ba­nen med en svagt spil­len­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og en end­nu rin­ge­re Mi­cha­el Kro­hn- De­hli for­må­e­de al­drig at sty­re spil­let og sæt­te de me­re off en­si­ve kræft er i sce­ne. Når Dan­mark en sjæl­den gang fi k en chan­ce, var det eft er til­fæl­dig­he­der – og de faldt til Da­ni­el Ag­ger i ste­det for Ni­ck­las Bendt­ner.

Imens fi k ar­me­ner­ne lov at lø­be kon­tra, og var det ik­ke for den tid­li­ge­re Randers- spil­ler Yu­ra Mov­si­sy­ans dår­li­ge af­slut­nin­ger, var det dan­ske hold kom­met bag­ud.

» Jeg har spurgt spil­ler­ne, hvad der ske­te. Men de skal se sig selv i spej­let. Al­le skal se sig i spej­let. Træ­ner­ne, spil­ler­ne og al­le om­kring hol­det. Det var – kol­lek­tivt så dår­lig en dag på bol­den, « lød det fra Mor­ten Ol­sen.

Bag­ud er Dan­mark nu i den sam­le­de grup­pe­stil­ling. Der skal bå­de held og dyg­tig­hed til, hvis Ol­sens mand­skab skal kva­li­fi ce­re sig di­rek­te til EM – og som mini­mum kræ­ves der en sejr i den sid­ste kamp ude mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Portu­gal i ok­to­ber.

El­lers kan Team Ryn­ke­by en­de med at væ­re det ene­ste dan­ske hold i Frankrig.

Skuf­fe­de dan­ske spil­le­re ef­ter bla­ma­gen i Je­re­van. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.