Spil­ler­nes skyld

Det er me­get sjæl­dent, at det dan­ske lands­hold læg­ger sig fladt ned og si­ger ’ vi var for dår­li­ge’. Men det var til­fæl­det af­tes i Je­re­van

BT - - EM- KVALIFIKATION - BLA­MA­GE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

» Man får som fortjent. «

Or­de­ne er Da­ni­el Ag­gers. Og i går af­tes i den ar­men­ske ho­ved­stad hav­de det dan­ske lands­hold in­tet fortjent. Der­for fik det hel­ler in­gen­ting. In­gen mål, in­gen sejr og in­gen tæt­te­re flirt med den di­rek­te bil­let til næ­ste som­mers EM i Frankrig.

I ste­det fik lands­hol­det et knæk på selv­til­li­den, på hu­mø­ret og ik­ke mindst tro­en på eg­ne ev­ner. For det var for­fær­de­ligt, hvad de rød- hvi­de, der i da­gens an­led­ning var hvi­de og blå, præ­ste­re­de i det lil­le land med de hø­je bjer­ge.

» Vi spil­ler fe­brilsk og spil­ler for at spil­le. Det er som om, vi går på ba­nen og si­ger ’ okay, det skal over­stås’. Det er ær­ger­ligt, « ly­der det fra en Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der var alen­langt væk fra det ni­veau, der i ju­ni fik he­le fod­bold­dan­mark til at jub­le.

Ik­ke Ol­sens skyld

Kri­tik­ken vil nu væ­re øre­dø­ven­de ef­ter to nul­ler­ter i træk mod Albanien og Ar­me­ni­en og et en­dog me- get plau­si­belt far­vel til de to di­rek­te EM- bil­let­ter. Her vil land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen stå for­re­st på øre­tæ­ver­nes hol­de­plads, men det er ik­ke ham, der skal hæn­ges ud, me­ner Da­ni­el Ag­ger.

» Man kan ik­ke la­ste Mor­ten no­get for den ind­sats. Det er mig, der er an­fø­rer, og mig der bur­de hi­ve op i folk. Og det var ik­ke godt nok – in­klu­siv for mit eget ved­kom­men­de, « ly­der det fra kap­ta­j­nen.

» Vi er nødt til at spør­ge os selv, om vi gav alt, hvad vi har. Og det gjor­de vi ik­ke. Når du ta­ger lands­hold­strøj­en på og går på fod­bold­ba­nen, er du hver gang nødt til at pres­se dig selv til det yder­ste. Det gjor­de vi ik­ke i dag, og så kan vi ik­ke væ­re til­fred­se, « sup­ple­rer Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

In­gen for­kla­rin­ger

For­kla­rin­ger på det dår­li­ge spil mod et ar­mensk hold, der al­le­re­de hav­de ud­spil­let sin rolle i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen, kun­ne in­gen gi­ve. Hver­ken Ol­sen el­ler hans spil­le­re.

» For­kla­rin­ger kan man ik­ke bru­ge til no­get. At spil­le to 0- 0- kam­pe var ik­ke, hvad vi hav­de sat næ­sen op ef­ter. Men man får som fortjent, « si­ger Ag­ger.

Han og hold­kam­me­ra­ter­ne skal nu vin­de i Portu­gal, hvis drøm­men om den di­rek­te EM- bil­let skal hol­des ba­re det mind­ste i li­ve. Sker det ik­ke, ven­ter to playoff- kam­pe mod en end­nu ukendt mod­stan­der. EM er med ét svært at skim­te.

» Vi vil­le så ger­ne gi­ve den for­løs­ning til os selv og til he­le Dan­mark om at kom­me til Frankrig. Men nu er der nog­le ting, der skal gå op i en hø­je­re en­hed, og vi er ik­ke ba­re af­hæn­gi­ge af os selv. Nu er vi nødt til at gå tilbage til klub­ber­ne og ar­bej­de hårdt og godt. Der er kun en ting at gø­re mod Portu­gal: Det er ud over step­per­ne og så slå dem. Så kan vi kryd­se fin­gre der­fra, « slut­ter Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg.

An­fø­rer Da­ni­el Ag­ger fra­ta­ger Mor­ten Ol­sen an­sva­ret for gårs­da­gens store ned­t­ur i Ar­me­ni­en. I ste­det læg­ger han an­sva­ret for 0- 0- re­sul­ta­tet over på spil­ler­nes og i sær­de­les­hed hans eg­ne skul­dre. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.