DA VULKA­NEN

329.000 ind­byg­ge­re

BT - - EM- KVALIFIKATION - MIRA­KEL Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Geir Thor­ste­in­s­son

Det bur­de ik­ke væ­re mu­ligt. Det bur­de fak­tisk næ­sten væ­re kri­mi­nelt at tæn­ke tan­ken. Men der­u­de i Nor­dat­lan­ten grund­lag­de Island et min­dre fod­bold­mira­kel. Lan­det, vi for­bin­der med hval­fangst, smuk na­tur og vikin­ger, til­fø­je­de end­nu et kapitel til den island­ske sa­ga. Den­ne gang på fod­bold­ba­nen.

For Island med 329.000 ind­byg­ge­re og blot 21.508 re­gi­stre­re­de fod­bold­spil­le­re kva­li­fi ce­re­de sig for før­ste gang i lan­dets hi­sto­rie til en fod­bold­slut­run­de for­an store fod­bold­na­tio­ner som Hol­land og Tyr­ki­et. Sta­dig ik­ke im­po­ne­ret? Til sam­men­lig­ning har Dan­mark 335.459 re­gi­stre­re­de fod­bold­spil­le­re, mens ver­dens­me­stre­ne Tys­kland har langt over 6 mil­li­o­ner af slagsen.

En af lands­holds­fod­bolds må­ske stør­ste over­ra­skel­ser i ny­e­re tid blev en re­a­li­tet, da Island li­ste­de det uaf­gjor­te re­sul­tat 0- 0 hjem mod Ka­sak­h­stan i Reykjavik. Re­sul­ta­tet var nok til at sik­re en bil­let til EM i Frankrig næ­ste som­mer eft er fl ot­te resultater mod Hol­land, Tyr­ki­et og Tjek­ki­et.

Men på Island ta­ler man ik­ke om over­ra­skel­ser. Selv­føl­ge­lig hav­de in­gen reg­net med blandt an­det to sej­re over Hol­land, men på vulkan øen pe­ger man i ste­det på hårdt ar­bej­de og ik­ke mindst en gyl­den ge­ne­ra­tion som år­sa­gen til suc­ce­sen. Et stærkt spil­ler­ma­te­ri­a­le er ble­vet sam­men­sat til et slag­kraft igt mand­skab un­der sven­ske Lars La­ger­bäck ( fo­to), der har mod­ta­get store ro­ser i kølvan­det på kva­li­fi ka­tio­nen.

Men suc­ce­sen er ik­ke kom­met over nat­ten.

Gyl­den ge­ne­ra­tion

I lang tid har man væ­ret op­mærk­som på, at man hav­de et helt spe­ci­elt kuld un­ge spil­le­re på vej frem på vulka­nø­en. Det blev ty­de­ligt un­der U21- EM i 2011 i Dan­mark. Her slog islæn­din­ge­ne dan­sker­ne 3- 1 og var tæt på at gå vi­de­re fra grup­pen. Man­ge af dis­se spil­le­re går igen på nu­ti­dens suc­ces­ful­de Alands­hold, hvor de har få­et de­but i en for­holds­vis ung al­der, hvil­ket har ru­stet dem

1. Tri­ni­dad and To­ba­go

Sydamerikaneren var al­les ynd­lin­ge, da de over­ra­ske­de og kom med til VM i 2006 i Tys­kland. Et fl ot be­drift af et land med 1,3 mio. ind­byg­ge­re. med til­trængt in­ter­na­tio­nal ru­ti­ne. Og al­le­re­de for halvan­den år si­den var Island så tæt på at kom­me til VM i Bra­si­li­en som over­ho­ve­det mu­ligt, men man måt­te i sid­ste en­de gi­ve fortabt i playoff - kam­pe­ne mod Kro­a­tien. Suc­ce­sen lig­ger i kom­bi­na­tio­nen af et ta­lent­fuldt kuld og Lars La­ger­bäck, der kom til øen på det helt ret­te tids­punkt for at skub­be pro­ces­sen det sid­ste styk­ke i land, ly­der det fra Vi­dir Si­gurds­son, sportsredaktør på den island­ske avis Mor­gun­bla­dids.

» Det var per­fekt ti­m­ing, da han kom, men der er og­så an­dre år­sa­ger til suc­ce­sen. For­bun­det har i man­ge år op­gra­de­ret man­ge af træ­nings­fa­ci­li­te­ter­ne. Og der er ble­vet byg­get store in­den­dørs sta­dion om­kring år 2000, så man kan si­ge, at den­ne ge­ne­ra­tion er op­vok­set med frem­ra­gen­de fod­bold­vil­kår. De har kun­net spil­le un­der go­de for­hold he­le året rundt på trods af vej­ret. Des­u­den er træ­ner­ne på Island og­så ble­vet me­re ve­lud­dan­net. Selv på græs­rod­s­ni­veau er det på­kræ­vet at få en træ­ner­ud­dan­nel­se, og man­ge af dem går vi­de­re til at få de bed­ste ud­mær­kel­ser hos UEFA, « på­pe­ger Si­gurds­son, der bak­kes op af præ-

2. Nor­dir­land

Nor­di­rer­ne har for­må­et at kva­li­fi ce­re sig tre gan­ge til VM- slut­run­den på trods af de kun 1,8 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Det lyk­ke­des i 1958, 1982 og 1986. si­den­ten for det island­ske fod­bold­for­bund, Geir Thor­ste­in­s­son.

Sty rken i sam­men­hold

» En for­bed­ret in­fra­struk­tur, bed­re ud­dan­ne­de træ­ne­re og at man nu kan spil­le fod­bold i 12 må­ne­der i ste­det for fem må­ne­der har be­ty­det ut­ro­lig me­get. Det er in­gen til­fæl­dig­hed, at vi har suc­ces på lands­hol­det og ung­doms­hol­de­ne. Det er en drøm, der går i op­fyl­del­se for dem om­kring hol­det, men og­så for na­tio­nen. Vi har en gyl­den ge­ne­ra­tion. Bå­de in­di­vi­du­elt og som hold. De har spil­let på al­le ung­doms­hold og he­le vej­en til A- lands­hol­det. Vo­res styr­ke som na­tion og lands­hold er sam­men­hold. Vi har man­ge in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter, men vi er al­tid én sam­let en­hed, « si­ger en be­gej­stret Geir Thor­ste­in­s­son.

Det er dog Lars La­ger­bäck, der er lø­bet med man­ge af ro­ser­ne for Islands kva­li­fi ka­tion. Han har væ­ret hur­tig til at sen­de de fl ot­te ord vi­de­re i sy­ste­met, for som han selv sag­de i de for­lø­sen­de mi­nut­ter, eft er at kva­li­fi ka­tio­nen var i hus: » Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg er en helt. Martin Lut­her King, Nel­son Man­dela og folk som dem er rig­ti­ge hel­te. Men jeg har gjort et godt styk­ke ar­bej­de. « Og han er ik­ke den

ene­ste.

3. Slove­ni­en

I år 2000 for­må­e­de slove­ner­ne med et ind­byg­ger­tal på to mil­li­o­ner at kva­li­fi ce­re sig til EM- slut­run­den i Hol­land/ Bel­gi­en.

TIRS­DAG 8. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.