VILD - VIL­DE­RE

Fränk Schleck vandt 16. eta­pe eft er end­nu en mod­by­de­lig – den­ne gang med stig­nin­ger på over 21 pro­cent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EK­STREMT To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk Al­lan Jo­han­sen

Det blev ve­te­ra­nen Fränk Schleck, som kør­te i mål i en­som ma­jestæt i Vu­el­ta a Es­paña eft er en eta­pe, der var spæk­ket med stig­nin­ger. Den sid­ste af slagsen var de­ci­de­ret ond­skabs­fuld med en stig­nings­pro­cent nog­le ste­der på over 21 pro­cent.

En fem- mands- grup­pe blev til to, da Fränk Schleck ( Le­o­pard- Trek) sam­men med co­lom­bi­a­ne­ren Ro­dol­fo Tor­res ( Team Co­lom­bia) fi k sat de tre an­dre ryt­te­re af, og på vej op ad den sid­ste stig­ning til må­let Er­mi­ta del Al­ba i Qu­irós lyk­ke­des det og­så for luxem­bour­ge­ren at få skabt hul til Ro­dol­fo Tor­res.

Det var før­ste gang, den 35- åri­ge Schleck vandt en eta­pe i et af de store løb, si­den han blev ta­get for do­ping un­der Tour de Fran­ce i 2012 og fi k ka­ran­tæ­ne i et år. Hver­ken Fränk Schleck el­ler Ro­dol­fo Tor­res er dog en trus­sel i den sam­le­de stil­ling, hvor der imid­ler­tid og­så ske­te ting og sa­ger.

Ita­li­e­ne­ren Fa­bio Aru ( Team Asta­na) før­te in­den eta­pen sel­ve lø­bet med blot et en­kelt se­kund ned til span­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( Team Ka­tusha), men på de sid­ste me­ter lyk­ke­des det for Rod­ri­gu­ez at kø­re fra Aru med det re­sul­tat, at rol­ler­ne nu er byt­tet om. 36- åri­ge Rod­ri­gu­ez fø­rer med et en­kelt se­kund ned til den 11 år yn­gre Aru.

Vil­de­re og vold­som­me­re

Eta­pen bød som nævnt på fl ere ek­stre­me stig­nin­ger, og sam­men med 11. eta­pe og den kom­men­de 20. eta­pe er det et yderst hårdt løb, som ar­ran­gø­rer­ne af Vu­el­ta a Es­paña har strik­ket sam­men. For hårdt, me­ner tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter og sport­s­di­rek­tør Alan Jo­han­sen.

» Jeg sy­nes, det er gå­et over ge­vind. Der er en ten­dens til, at lø­be­ne ge­ne­relt skal væ­re hår­de­re og hår­de­re, og ryt­ter­ne må eft er­hån­den spør­ge sig selv: Er det pi­nen værd? Jeg sy­nes, det er ble­vet for ek­stremt, « si­ger han.

Dan­marks land­stræ­ner Lars Bon­de er enig i, at cy­kel­løb er ble­vet hår­de­re, men me­ner ik­ke, det er en ten­dens, der vil fort­sæt­te.

» For nog­le år si­den blev det for hårdt un­der Giro d’Ita­lia, og man kan dis­ku­te­re, hvor­når man når smer­te­græn­sen. Jeg tror, den græn­se er nå­et, og vi vil nok se ar­ran­gø­rer­ne for­sø­ge sig med nytænk­ning så­som an­dre løb­s­ty­per el­ler må­ske ind­lag­te bonus­se­kun­der frem for at gø­re lø­be­ne hår­de­re, « si­ger han.

Hår­de ru­ter som dem un­der Vu­el­ta­en kan må­ske fri­ste ryt­te­re til at ta­ge ulov­li­ge mid­ler i brug for at kom­me igen­nem stra­bad­ser­me. Det kan bli­ve re­sul­ta­tet af de hår­de løb, me­ner Al­lan Jo­han­sen.

» De stres­sen­de og stej­le løb hæn­ger i hvert fald ik­ke sam­men med øn­sket om at få en ren sport. Det er svært for ryt­ter­ne med så ud­mat­ten­de ru­ter, og do­ping kan bli­ve kon­se­kven­sen, når løbs­ar­ran­gø­rer­ne fi nder på ru­ter med bro­sten, hård si­de­vind og hår­de­re bjer­ge­ta­per, « si­ger han.

Til spørgs­må­let, om et løb kan bli­ve så hårdt, at ryt­te­re bli­ver fri­stet til at ta­ge ulov­li­ge mid­ler i brug for at kom­me igen­nem stra­bad­ser­ne, si­ger Lars Bon­de:

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at ryt­te­re vil dope sig til en­kelt­stå­en­de løb som La Vu­el­ta. Hvis de har den slags tan­ker, do­per de sig nok til an­dre løb og­så. Jeg tror i hvert fald ik­ke, man kan fj er­ne do­ping­mis­brug i cy­kel­sport ved at gø­re lø­be­ne nem­me­re, « si­ger land­stræ­ne­ren.

I dag er der til­trængt hvi­le­dag for ryt­ter­ne, in­den der kø­res en­kelt­start i Bur­gos i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.