Haas er snart klar med kø­re­re

F1- hol­det Haas er tæt på at kun­ne an­non­ce­re si­ne kø­re­re, og team­chef Günt­her Ste­i­ner ro­ser Kevin Magnus­sen for hans ev­ner på ba­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOPKAN­DI­DAT Pe­ter Ny­gaard pny@ sporten. dk Günt­her Ste­i­ners blå bog

Det nye ame­ri­kan­ske Haas- team er i se­ri­ø­se for­hand­lin­ger med po­ten­ti­el­le 2016- kø­re­re, men team­chef Günt­her Ste­i­ner vil ik­ke be­kræf­te, at Kevin Magnus­sen er en af de kø­re­re, han ta­ler med.

» Jeg vil ik­ke næv­ne nav­ne, men du kan selv reg­ne ud, hvem det hand­ler om, « si­ger han med et smil til BT i pad­do­ck­en i Mon­za.

For få uger si­den nævn­te Ste­i­ner, at han ar­bej­de­de ud fra en li­ste med ti kø­re­re. I mel­lem­ti­den er Ni­co Hül­ken­bergs navn strø­get af li­sten, for­di ty­ske­ren har for­læn­get sin af­ta­le med For­ce In­dia.

» Al­le kø­re­re, der har ak­tu­el For­mel 1- er­fa­ring, er på vo­res li­ste!, « si­ger Ste­i­ner. Men for­mu­le­rin­gen med ’ ak­tu­el’ F1- er­fa­ring re­du­ce­rer fel­tet af po­ten­ti­el­le Haas- kø­re­re be­ty­de­ligt.

» De skal ha­ve er­fa­ring med de ak­tu­el­le tur­bo­mo­to­rer og ener­gi­gen­vin­dings- sy­ste­mer. De nye mo­to­rer har og­så be­tyd­ning for dæk­ke­ne, så det skal væ­re kø­re­re, der var med sid­ste år, « for­kla­rer Ste­i­ner.

Få kø­re­re re­elt i spil

Selv­om nav­ne som Max Chilt­on og Kamui Ko­bay­as­hi i prin­cip­pet op­fyl­der kra­ve­ne, reg­ner man i pad­do­ck­en ber), Ro­main Grosje­an ( nu­væ­ren­de Lo­tus- kø­rer) og Kevin Magnus­sen ( 2014: McLaren). De to først­nævn­te er i dag test­kø­re­re for Fer­ra­ri, og det ita­li­en­ske team vil som led i mo­to­raf­ta­len med Haas pla­ce­re en af dem i det ame­ri­kan­ske team.

» Vi væl­ger kø­re­re ud fra ta­lent – ik­ke an­det, « slå Ste­i­ner fast.

Ros til Magnus­sen

1986: 1992: 1997: 1998: 2001: 2003: 2005: 2007: 2014: » Kevin er en god kø­rer. Han blev ik­ke på no­gen må­de over­skyg­get af Jen­son But­ton sid­ste år. Og vi ved, hvor god Jen­son er – han har kørt For­mel 1 i 15 år og er tid­li­ge­re ver­dens­me­ster. «

» Jeg vil­le øn­ske, at vi kun­ne an­non­ce­re vo­res kø­re­re i mor­gen, men det er ik­ke helt så nemt: Vi vil som sagt fin­de de bedst mu­li­ge kø­re­re, og det kan væ­re svært. Men det er pla­nen, at an­non­ce­re beg­ge kø­re­re i den­ne må­ned. Vi er ik­ke langt fra at ta­ge en be­slut­ning – vi har re­du­ce­ret an­tal­let af kan­di­da­ter, og nu for­hand­ler vi se­ri­øst. Men man kan nå gen­nem 99 pro­cent af for­hand­lin­ger­ne, og så ta­ger den sid­ste pro­cent plud­se­lig lang tid. «

Selv­om Haas- kø­rer­ne kom­mer på plads om få uger, og tea­met som de­butant ik­ke er om­fat­tet af det nu­væ­ren­de test­for­bud, kom­mer bi­ler­ne ik­ke på ba­nen i 2015.

» Vi får som be­kendt mo­to­ren og en stor del af vo­res kom­po­nen­ter fra Fer­ra­ri, og de er ik­ke klar før næ­ste år. Der­for er pla­nen at væ­re med, når den før­ste vin­ter- test be­gyn­der i marts, « si­ger Ste­i­ner til BT.

Team­chef på Haas- hol­det, Günt­her Ste­i­ner ( th.), ro­ser Kevin Magnus­sen ( tv.) for hans ev­ner som kø­rer. Fo­to: Grand Prix Pho­to/ AFP Født i Ita­li­en Ar­bej­der for Ma­z­da i ral­ly- VM Ar­bej­der for Ford i ral­ly- VM Ar­bej­der for Su­baru i ral­ly- VM Ar­bej­der for Ford i ral­ly- VM Team­chef for Jagu­ar i For­mel 1 Ar­bej­der for Opel i DTM Tek­nisk chef for Red Bull i For­mel 1 Ar­bej­der for Haas i NA­SCAR Team­chef for Haas’ For­mel 1- team

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.