Sø­sken­de­ri­va­li­se­ring

Sto­re­sø­ster står i vej­en for Se­re­na Wil­li­ams’ Grand Slam

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAMILIEFIGHT Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Se­re­na Wil­li­ams fø­rer 15- 11 i den in­ter­ne fa­mi­lie­du­el mod sto­re­sø­ster Ve­nus – og mo­ti­va­tio­nen til at ud­byg­ge den fø­ring er til at få øje

på.

Ver­dens ube­tin­get bed­ste kvin­de­li­ge ten­nis­spil­ler er ba­re tre kam­pe fra at vin­de en Grand Slam – alt­så at ero­bre tit­ler­ne i Au­stra­li­an Open, French Open, Wim­b­ledon og US Open – og der­med fuld­fø­re en be­drift, der sidst blev nå­et af St­ef­fi Graf i 1988. Men først skal hun be­sej­re sin sto­re­sø­ster Ve­nus ef­ter de to uden vold­som­me pro­ble­mer spil­le­de sig i kvart­fi­na­len ved årets sid­ste ma­jor. » Det er som at spil­le mod et spejl. Jeg spil­ler mod den bed­ste spil­ler i tur­ne­rin­gen. Hun ken­der al­le mi­ne svag­he­der, « si­ger Se­re­na Wil­li­ams, der spil­le­de sig i kvart­fi­na­len med en sik­ker sejr i to sæt over lands­man­den Ma­di­son Keys. 35- åri­ge Ve­nus Wil­li­ams er­ken­der da og­så, at det er en sær­lig kamp – med tan­ke på, hvad Se­re­na Wil­li­ams kan op­nå med en fi­na­le­sejr. » Jeg tror, at folk el­sker at se hi­sto­rie bli­ve skabt. Så jeg er ik­ke ude på at øde­læg­ge no­get, men på sam­me tid så er man fo­ku­se­ret på at vin­de si­ne kam­pe, selv­om om­stæn­dig­he­der­ne er me­get an­der­le­des, « si­ger Ve­nus Wil­li­ams, der el­sker sø­sken­de­ri­va­li­se­rin­gen. » Det er fedt. Jeg er stolt af hen­de. Hun er stolt af mig, « si­ger den æld­ste Wil­li­ams- sø­ster, som har spil­let for­ry­gen­de i US Open – he­le 14 år ef­ter sin sid­ste sejr i den ame­ri­kan­ske tur­ne­ring. I ot­ten­de­dels­fi­na­len slog Ve­nus Wil­li­ams den esti­ske kva­li­fi­ka­tions­spil­ler Anett Kon­ta­veit, der end ik­ke var født, da den æld­ste Wil­li­ams- sø­ster blev pro­fes­sio­nel. Se­re­na Wil­li­ams har stor respekt for det ni­veau, Ve­nus Wil­li­ams har le­ve­ret, men har ik­ke tænkt sig at la­de mu­lig­he­den for at sæt­te end­nu en re­kord for­pas­se. » Jeg har chan­cen for det nu – at vin­de fem i træk, « si­ger Se­re­na Wil­li­ams, der er for­sva­ren­de me­ster i US Open, og der­med har fi­re sej­re i de store tur­ne­rin­ger og nu kan ud­byg­ge den vin­der­ræk­ke. Sta­ti­stik­ken er da og­så med Se­re­na Wil­li­ams, der har vun­det syv af de sid­ste ot­te op­gør mod Ve­nus Wil­li­ams, som ik­ke har vun­det en af de store tur­ne

rin­ger i syv år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.