Woz­ni­a­cki lø­ber ik­ke ma­ra­ton ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­BUD Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki Fo­to: AFP

Jeg lø­ber ik­ke New York Ci­ty Ma­rat­hon i år. Jeg støt­ter sta­dig Team For Kids og er am­bas­sa­dør, men i år drop­per jeg ma­ra­to­nen

Sid­ste år gen­nem­før­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki New York Ci­ty Ma­rat­hon, men der bli­ver in­gen gen­ta­gel­se i år.

I 2014 til­ba­ge­lag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki 42,195 km igen­nem New Yor­ks ga­der, men det har den tid­li­ge­re dan­ske ver­dens- et­ter i ten­nis­spor- tens da­mesing­le in­gen pla­ner om i år.

» Jeg lø­ber ik­ke New York Ci­ty Ma­rat­hon i år. Jeg støt­ter sta­dig Team For Kids og er am­bas­sa­dør, men i år drop­per jeg ma­ra­to­nen. Jeg gør det må­ske igen om et par år, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til Jyl­lands- Po­sten.

Team For Kids er en vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion, som gen­nem­fø­rer træ­nings­ar­ran­ge­men­ter for børn, der el­lers ik­ke vil­le ha­ve mu­lig­hed for at dyr­ke sport.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gen­nem­før­te New York Ci­ty Ma­rat­hon i ti­den tre ti­mer 26 mi­nut­ter og 33 se­kun­der. Hun blev klap­pet i mål af den nu­væ­ren­de ver­dens- et­ter, Se­re­na Wil­li­ams fra USA.

Den 25- åri­ge dan­sker har og­så pla­ner om se­ne­re at dyr­ke tri­at­lon.

Sid­ste år løb Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki New York Ci­ty Ma­rat­hon og blev klap­pet i mål af Se­re­na Wil­li­ams ( tv).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.