DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

U21 EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 17: 00 FIN­LAND U21 VIN­DER MED MINDST TO MÅL

Eft er spil­lemo­nopo­lets fald 1. ja­nu­ar 2012 har den store spil­le­virk­som­hed 888 truk­ket stik­ket i Dan­mark - men nu er man klar til et co­me­ba­ck på det dan­ske mar­ked.

Man har få­et dansk li­cens og skul­le eft er pla­nen åb­ne for dan­ske kun­der i den­ne uge, så de dan­ske spil­le­re får end­nu en mu­lig­hed at spil­le hos i den store book­ma­ker- ver­den.

Det er ik­ke ba­re en li­ge­gyl­dig ak­tør, der nu bli­ver en del af det dan­ske mar­ked. 888Sport er en af ver­dens stør­ste ak­tø­rer, og har for ny­lig budt på kon­kur­ren­ten Bwin. par­ty , så det er en af de tun­ge dren­ge, som nu gør sit ind­t­og på det dan­ske mar­ked.

» Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re 888 i Dan­mark, og det be­kræft er vo­res stra­te­gi om at bli­ve en do­mi­ne­ren­de ope­ra­tør på ver­dens­plan, « si­ger 888- di­rek­tør Itai Fri­e­ber­ger så­le­des til 4- tra­ders. com.

Neil Et­he­rid­ge og Fi­lip­pi­ner­ne bli­ver da­gens langskud. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.