2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­lip­pi­ner­ne har væ­ret den store over­ra­skel­se i den asi­a­ti­ske kva­li­fi ka­tion, og lig­ger fortjent num­mer ét i grup­pen eft er to sej­re af to mu­li­ge. Der­for gi­ver det in­gen me­ning, at de er så un­der­tip­pe­de imod Us­be­ki­stan. Us­be­ker­ne har ik­ke vist ni­veau så langt i kva­li­fi ka­tio­nen, og et klart ne­der­lag i Nord­korea samt 1- 0 over Ye­men hjem­me vid­ner da hel­ler ik­ke om no­get vi­de­re klas­se. På pa­pi­ret skal gæ­ster­ne sta­dig væ­re det bed­ste hold, men for­de­len af hjem­me­ba­ne er stor i en kamp som den­ne, så alt an­det li­ge vir­ker 1X me­get fl ot be­talt.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.