An­ni­ka: ’ Jeg vil gø­re det igen’

Sej­le­de fl ygt­ning til Mal­mø, selv om hun ri­si­ke­rer fængsels­straf

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

TRANS­PORT

» Man er nødt til at ta­ge et moralsk valg, som man kan for­sva­re over for sig selv og si­ne børn, « si­ger An­ni­ka Holm Ni­el­sen.

Mandag sej­le­de hun sam­men med en grup­pe ven­ner en sy­risk fl ygt­ning til Mal­mø.

Hen­des hand­ling stjal over­skrift er­ne i dan­ske og sven­ske me­di­er og sat­te fo­kus på, at man­ge dan­ske­re er dybt ue­ni­ge med re­ge­rin­gens fl ygt­nin­gepo­li­tik. Så ue­ni­ge, at de er pa­ra­te til at bry­de loven.

» Si­tu­a­tio­nen for fl ygt­nin­ge i Dan­mark er så hor­ri­bel, at vi er nødt til at hjæl­pe de her men­ne­sker med at kom­me til Sve­ri­ge, « for­kla­rer hun.

Sam­ti­dig er­ken­der hun, at det er et di­lem­ma, at man li­ge frem er nødt til at bry­de loven for at hjæl­pe.

Det var et valg

» Det er ik­ke no­get, man gør hver dag. Det var et valg, vi tog, for­di det var nød­ven­digt. Jeg me­ner, det er et stort pro­blem, at det er ulov­ligt at hjæl­pe folk i nød. Men så­dan er loven, og jeg er pa­rat til at ta­ge min straf, hvis det kom­mer der­til. Jeg vil gø­re det igen, og jeg for­try­der in­tet. Så læn­ge men­ne­sker fl yg­ter fra krig og fat­tig­dom, er jeg for­plig­tet til at hjæl­pe, « si­ger hun.

Hun fi k kon­takt til den sy­ri­ske fl ygt­ning på Ho­ved­ba­ne­går­den. Han var net­op an­kom­met fra Rød­by og så ek­stremt ud­mat­tet ud.

Hun hav­de en sed­del med, hvor der på ara­bi­sk stod » Vel­kom­men, vil du til Sve­ri­ge? « .

Han nik­ke­de, og hur­tigt fi k hun sam­men med si­ne ven­ner ledt ham for­bi po­li­ti­et, der var talstærkt til ste­de, og ned til den båd, som ven­te­de i hav­nen.

Un­der sejlad­sen for­tal­te han via en tolk om sin fl ugt.

» Han eft er­lod sin fa­mi­lie på vej her­op og har væ­ret i fængsel i to- tre uger un­der sin fl ugt. Han har og­så væ­ret ud­sat for tor­tur og vold fra fl ere lan­des myn­dig­he­der. Han fl yg­te­de fra Sy­ri­en, da hans hus blev bom­bet. I søn­dags kom han til Rød­by, « si­ger An­ni­ka Holm Ni­el­sen.

I Mal­mø blev han gen­for­e­net med no­get fa­mi­lie og ind­kvar­te­ret på et mod­ta­ge­cen­ter.

An­ni­ka Holm Ni­el­sen tog det­te bil­le­de af si­ne ven­ner un­der sejlad­sen over Øre­sund. Hun har be­tin­get sig, at BT ma­sker den sy­ri­ske flygt­ning til høj­re. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.