Po­li­ti­et ad­va­rer fl ygt­nin­ge­ven­ner

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beha@ bt. dk

MEN­NE­SKES­MUG­LING

De se­ne­ste da­ge har fl ere bå­de kend­te og ukend­te dan­ske­re for­talt, at de har gi­vet lift til nog­le af de fl ygt­nin­ge, der i dis­se da­ge kom­mer til Dan­mark fra blandt an­det Sy­ri­en. An­dre har off ent­ligt til­ken­de­gi­vet, at de har sej­let fl ygt­nin­ge til Sve­ri­ge.

Men det er ik­ke lov­ligt at kø­re rundt med per­so­ner, der op­hol­der sig ulov­ligt i Dan­mark. Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti ad­va­rer dan­sker­ne om at ta­ge sa­gen i egen hånd og be­gå ci­vil uly­dig­hed:

» Tænk jer rig­tig godt om, for det her er me­re kom­plekst end som så, « si­ger Li­se Dis­sing, se­kre­ta­ri­ats­chef og le­der af kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen hos Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Gør det svæ­re­re

» Vi har for­stå­el­se for, at folk ger­ne vil hjæl­pe, men hvis man be­gyn­der at frag­te fl ygt­nin­ge rundt på egen hånd, gør man det svæ­re­re for po­li­ti­et at lø­se op­ga­ven, som blandt an­det be­står i at få folk re­gi­stre­ret, « til­fø­jer hun.

Så vidt vi­des har po­li­ti­et end­nu ik­ke mod­ta­get an­mel­del­ser om ci­vil uly­dig­hed.

» Det må be­ro på en kon­kret vur­de­ring, hvor­vidt man har over­t­rå­dt straff eloven. Hvis vi får en an­mel­del­se, vil vi na­tur­lig­vis se på den, « si­ger Li­se Dis­sing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.