Ja, medlidenhed er mis­for­stå­et

BT - - DEBAT - MA­RIE KRARUP

For­svars- og be­red­skab­sordf. ( DF)

at væ­re men­ne­skes­mug­ler, og det er for­budt at bi­stå il­le­ga­le ind­van­dre­re. Det er selv­tægt, og det er et kæm­pe pro­blem, hvis folk ta­ger sa­gen i egen hånd. Der er op­stå­et en si­tu­a­tion, hvor folk i mis­for­stå­et medlidenhed be­gyn­der at hjæl­pe men­ne­skes­mug­ler­ne. Det er me­get ulyk­ke­ligt og for­kert.

DET ER FOR­BUDT

re­ne vrøvl at sam­men­lig­ne det her med jø­de­r­ne un­der An­den Ver­denskrig, som Ma­nu Sa­re­en

DET ER DET

og an­dre gør. Min bedste­far var med til at hjæl­pe jø­der til Sve­ri­ge, men det var et far­ligt, il­le­galt liv. Man sad ik­ke og pra­le­de med sin egen god­hed i tv et par ti­mer eft er. Der er ik­ke no­gen sam­men­hæng – vi er ik­ke besat af Tys­kland, og du ri­si­ke­rer ik­ke tor­tur, død el­ler straf, så det er en dybt lat­ter­lig sam­men­lig­ning.

op­ga­ve at ta­ge sig af det her, så folk skal bli­ve hjem­me. El­lers bli­ver der et fryg­te­ligt anar­ki.

DET ER PO­LI­TIETS

for­stå de en­kel­te men­ne­sker, der er ble­vet mi­sin-

JEG KAN GODT

for­me­ret af me­di­er­ne og gi­ver fl ygt­nin­ge et lift i nai­vi­tet. Men det her er ik­ke fl ygt­nin­ge. Man er ik­ke fl ygt­ning, når man er rejst igen­nem man­ge sik­re lan­de. Man er fl ygt­ning, når man kom­mer di­rek­te fra ufred. Og Dan­mark har alt­så ik­ke græn­se til no­gen lan­de med krig. Vi skal hjæl­pe til med, at der bli­ver op­ret­tet fl ere fl ygt­nin­ge­lej­re i de om­rå­der, der lig­ger tæt på kon­fl ik­tzo­ner­ne. De, der kom­mer her­op, er de stær­ke, der har råd til at be­ta­le rig­tig man­ge pen­ge til men­ne­skes­mug­le­re. Den her tå­re­per­sen­de med­li­den­heds­møl­le er for­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.