To billeder af Dan­mark

ME­NER

BT - - DEBAT -

Si­den mandag aft en har et bil­le­de af en mand, der står på en mo­tor­vejs­bro og an­gi­ve­ligt spyt­ter ned på en grup­pe fl ygt­nin­ge, ført til stær­ke re­ak­tio­ner på de so­ci­a­le me­di­er. ’ Jeg væm­mes over den­ne mand,’ skrev et fol­ke­tings­med­lem. En an­den po­li­ti­ker men­te, at man­den fortjen­te ’ et par fl ade’. En ra­diovært kald­te man­dens op­før­sel for ’ yn­ke­lig’ og ’ en skam­plet på Dan­mark’. IFØL­GE FLE­RE VID­NER be­gynd­te man­den plud­se­lig at spyt­te på og rå­be ad den store men­ne­ske­strøm, der net­op var an­kom­met til Rød­by Fær­ge. Det var iføl­ge vid­ner­ne ik­ke var­me vel­kom­stord, der kom ud af man­dens mund, men der­i­mod en op­for­dring til at for­svin­de. Over for BT har man­den dog eft er­føl­gen­de af­vist at ha­ve spyt­tet.

Med so­ci­a­le me­di­er som Fa­ce­book og Twit­ter får øje­blik­ke som dét på mo­tor­vejs­bro­en lyn­hur­tigt et liv. Med få klik er det mu­ligt for man­ge at for­ar­ges. Hver ene­ste dag dæn­ges de so­ci­a­le me­di­er til med skældsord, be­skyld­nin­ger og an­det møg, men at an­dre er på sam­me vildspor fri­ken­der selv­føl­ge­lig ik­ke den, der op­fø­rer sig tå­be­ligt. Det er sim­pel hver­dagslo­gik, at vi skal op­fø­re os or­dent­ligt mod frem­me­de, som vi vil­le op­fø­re os over for men­ne­sker, vi ken­der. BILLEDER FOR­TÆL­LER HI­STO­RI­ER. Fast­hol­der øje­blik­ke. Som i sid­ste uge, hvor bil­le­det af en lil­le druk­net dreng fra Sy­ri­en blev om­drej­nings­punkt for fl ygt­nin­ge­de­bat­ten i Eu­ro­pa. Hel­dig­vis fi ndes der og­så an­dre billeder, som er med til at for­tæl­le hi­sto­ri­en om fl ygt­nin­ge­nes an­komst til Dan­mark. F. eks. bil­le­det af en lil­le sy­risk dreng, der har få­et lov til at bru­ge en po­li­ti­be­tjents jak­ke som dy­ne. EN EN­KELT MANDS mu­li­ge tå­be­lig­he­der på en bro må ik­ke over­skyg­ge, at fl er­tal­let af dan­ske­re fak­tisk op­fø­rer sig or­dent­ligt i dis­se da­ge, hvor Eu­ro­pas stør­ste mi­grant- og fl ygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig og­så er nå­et til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.