STOP DOG JE­RES FLYGT­NIN­GE- PO­R­NO ’’

Det er synd, at fl ygt­nin­ge de­va­lu­e­res til sta­ti­ster i de kend­tes Fa­ce­book- op­slag

BT - - DEBAT -

Jeg krum­mer tæ­er over de man­ge kend­te dan­ske­re – bå­de po­li­ti­ke­re og an­dre – der i dis­se da­ge har ufat­te­ligt travlt med at vi­se, hvor go­de de er ved de til­rej­sen­de fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter. Og selv­føl­ge­lig al­tid hu­sker at fl as­he det på Fa­ce­book og Twit­ter. JA, DET ER fi nt, at de ger­ne vil hjæl­pe fl ygt­nin­ge­ne. Det er der rig­tig man­ge al­min­de­li­ge dan­ske­re, der vil og gør, men hvor­for har de kend­te be­hov for at fl as­he det med sig selv i ho­ved­rol­len på de so­ci­a­le me­di­er? Det vir­ker, som om det ik­ke hand­ler om fl ygt­nin­ge, men om dem selv og de­res ’ se­mig- show’.

Man gør sig selv til om­drej­nings­punk­tet og klap­per oft est i som en østers, når det kom­mer til hånd­te­ring af den sy­ri­ske bor­ger­krig, som om præ­si­dent As­sad kan stop­pes med en an­er­ken­den­de, in­klu­de­ren­de sam­ta­le. Jeg er ik­ke ude på at lange ud eft er de al­min­de­li­ge dan­ske­re, der i dis­se ti­mer hjæl­per fl ygt­nin­ge­ne. Jeg lan­ger slet ik­ke ud eft er hjæl­pen som så­dan. Jeg har end­da fuld for­stå­el­se for, at de so­ci­a­le me­di­er er et godt red­skab til at de­le op­lys­nin­ger om ind­sam­lin­ger el­ler afl eve­rings­ste­der for ind­sam­let tøj osv. Men jeg vil ger- ne slå sel­fi e- stan­gen ud af hån­den på ken­dis­ser­ne .

Flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen ER dra­ma­tisk, og selv­føl­ge­lig skal der gø­res no­get. Billeder af fl yg­ten­de sy­re­re ( og an­dre) på ve­je­ne op igen­nem Eu­ro­pa er for­fær­de­li­ge at se på. Men når de frel­ste igen og igen ta­ler om, at vi skal gø­re no­get, så er det sjovt nok al­tid her i Dan­mark, vi skal gø­re no­get. Når kend­te og ukend­te i en lind strøm sprøjter sel­fi es ud, mens de er ’ på vej til Rød­by for at hjæl­pe fl ygt­nin­ge’, så bli­ver jeg alt­så pro­vo­ke­ret. DET ER DEN let­te løs­ning at gi­ve et tæp­pe el­ler smø­re en mad­pak­ke til en fl ygt­ning, der er kom­met til Dan­mark. Det er fl ygt­nin­gen sik­kert glad for li­ge i det mi­nut. Men jeg kan ik­ke la­de væ­re med at un­dre mig over, hvor de sam­me kend­te og frel­ste po­li­ti­ke­re er hen­ne, når vi i fol­ke­tings­sa­len skal stem­me om de svæ­re ting? De ting, der vir­ke­lig kan gø­re en for­skel for det sy­ri­ske folk.

Dis­se men­ne­sker la­ver mad­pak­ker til sy­rer­ne, men vil ik­ke støt­te, at vi bom­ber de or­ga­ni­sa­tio­ner, der smadrer sy­rer­nes land ( alt­så As­sads re­gi­me og ik­ke mindst ter­r­o­ri­ster­ne fra Is­la­misk Stat) væk fra Jor­dens over­fl ade. Na­ser Kha­der Fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve Vil den store om­ta­le på­vir­ke Dan­marks ry i ud­lan­det?

Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at jeg el­sker at se, når dan­sker­ne ta­ger godt imod men­ne­sker, der er fl yg­tet fra krig. Og hjæl­per dem, der har brug for det. Stær­ke ci­vil­sam­fund er no­get af det vig­tig­ste, vi har. Men jeg sy­nes godt nok, at der er synd, når men­ne­sker på fl ugt skal de­va­lu­e­res til at bli­ve sta­ti­ster i Fa­ce­book- op­slag fra god­heds- fl as­hen­de dan­ske­re, der li­ge skal ha­ve pud­set den so­ci­a­le pro­fi l af. Det er ik­ke ba­re fø­lel­ses­por­no – det er usym­pa­tisk, for det er fl ygt­nin­ge­ne, der ta­ges som gids­ler. Jeg har me­get me­re respekt for dem, der hjæl­per an­dre uden at sco­re bil­li­ge po­int på det. Det gav­ner fl ygt­nin­ge­ne li­ge så me­get. DET VIL­LE GAV­NE fl ygt­nin­ge­ne mest , hvis de god­heds- fl as­hen­de dan­ske­re støt­te­de en hår­de­re kurs over for skur­ke­ne i Sy­ri­en. Skur­ke­ne, som er skyld i kri­gen og i, at folk over­ho­ve­det fl yg­ter. For vi skal alt­så ik­ke glem­me, at der er over ot­te mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne i og om­kring Sy­ri­en. Dem er jeg me­get me­re op­ta­get af. Hvor­når går de kend­te ind i kam­pen og de­mon­stre­rer for fl yve­for­bud­szo­ner og hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer i Sy­ri­en? Når de gør det, så ta­ger jeg hat­ten af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.