PANELET

BT - - DEBAT -

THO­MAS BER­NT HEN­RIK­SEN Nej, jeg er ik­ke overrasket over den store op­mærk­som­hed. Om­ta­len hav­de nok ik­ke væ­ret så stor, hvis ik­ke der var sket en eks­plo­sion i fl ygt­nin­ge­de­bat­ten. Det er klart, at den se­ne­ste ud­vik­ling har haft en eff ekt på an­non­cens om­ta­le. Nej, jeg er ik­ke overrasket. Vi lig­ger i øje­blik­ket på linje med Un­garn i vo­res fl ygt­nin­gepo­li­tik, og vi må an­er­ken­de, at stats­mi­ni­ste­ren nu me­ner det al­vor­ligt, når han åb­ner for, at pro­ble­met skal lø­ses i eu­ro­pæ­isk fæl­les­skab. Dan­marks ry i ud­lan­det er al­le­re­de på­vir­ket. Vi har brugt, jeg ved ik­ke hvor man­ge, hund­re­de år på at byg­ge et godt om­døm­me op, men vi kan øde­læg­ge det me­get hur­tigt. Vi har i den grad brug for, at vi va­re­ta­ger vo­res om­døm­me.

De­ba­tre­dak­tør, Bør­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.