DER­FOR LOD VI ’’

Po­li­ti­chef for­sva­rer, at or­dens­mag­ten mandag lod hund­red­vis af m

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Kim Kli­ver, po­li­ti­in­spek­tør

FAR­LIG GÅ­TUR

Be­tjen­te i kor­te ær­mer, der slog ud med ar­me­ne i fru­stra­tion. Hund­red­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som i ti­me­vis gik på mo­tor­vej­en, mens bi­ler, bus­ser og last­bi­ler kør­te for­bi.

Man­da­gens ka­o­ti­ske sce­ner fra Lol­land har pren­tet sig ind på net­hin­den hos man­ge, der sam­ti­dig spør­ger: ’ Hvor­for lod po­li­ti­et hund­re­de­vis af men­ne­sker gå på mo­tor­vej­en? Og hvor­for an­vend­te po­li­ti­et ik­ke magt­mid­ler?’

Man­den med an­sva­ret, Kim Kli­ver, po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti, af­vi­ser, at po­li­ti­et skul­le ha­ve hand­let an­der­le­des, da de hund­red­vis af men­ne­sker ved mid­dags­tid mandag be­gav sig ud på de­res fa­re­ful­de færd.

» Det var og er et ak­tivt valg i en hu­ma­ni­tær si­tu­a­tion, « si­ger han.

Mandag for­mid­dag an­kom flygt­nin­ge og mi­gran­ter med to­get fra Tys­kland til Rød­byhavn Sta­tion på Lol­land.

’ Di­a­lo­gen rig­tig’

Men ved 12- ti­den be­gynd­te hund­red­vis af bl. a. sy­re­re, ira­ke­re og af­g­ha­ne­re at gå nord­på ad Syd­mo­tor­vej­en, for­di de ik­ke vil­le la­de sig re­gi­stre­re og ef­ter­la­de de­res fin­ger­af­tryk, som po­li­ti­et bad dem om.

Ef­ter fle­re ti­mers van­dring på mo­tor­vej­en ud­tal­te po­li­ti­kom­mis­sær Kim Bak, der var på ste­det, til BT, at man al­tid kan ‘ vur­de­re’, om po­li­ti­et hav­de væ­ret godt nok for­be­redt. I går øn­ske­de Kim Kli­ver dog ik­ke at eva­lu­e­re man­da­gens ind­sats, før man er kom­met ud af ‘ or­ka­nens øje’, men han fast­hol­der, at ‘ di­a­lo­gen’ på mo­tor­vej­en mandag ef­ter­mid­dag og af­ten var det rig­ti­ge vå­ben.

» At de kun­ne gå på mo­tor­vej­en, lan­de­ve­je­ne og lø­be ud over ba­ne­ter­ræ­net er no­get, som vi har væ­ret be­vid­ste om kun­ne ske, men vi har helt stra­te­gisk valgt, at det er di­a­lo­gen, der er vo­res værk­tøj. Og hvis du spør­ger, om det var det rig­ti­ge værk­tøj, så er sva­ret, at det var det, « si­ger han.

Kim Kli­ver hen­vi­ser til billeder fra den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se, hvor det er kom­met til sam­men­stød mel­lem po­li­ti­et og men­ne­sker, der for­sø­ger at kom­me over græn­sen.

Men det var be­tjen­te - en del i kor­te ær­mer - der skul­le hånd­te­re fle­re hund­re­de men- ne­sker. Hvor­for kom der ik­ke me­get hur­ti­ge­re kom me­re mand­skab, så man kun­ne få dem af mo­tor­vej­en?

» Det hand­le­de ik­ke om, at vi var i min­dre­tal. Hvis du be­gyn­der at ja­ge på en mo­tor­vej, kan du ska­be end­nu far­li­ge­re si­tu­a­tio­ner, « si­ger Kim Kli­ver, der på­pe­ger, at po­li­ti­et luk­ke­de en del af mo­tor­vej­en af sik­ker­heds­hen­syn.

Det ske­te først ef­ter ad- skil­li­ge ti­mers van­dring. Og blandt de fle­re hund­re­de men­ne­sker var børn, der li­ge­som de­res for­æl­dre un­der­vejs blev træt­te. Imens kør­te bi­ler, bus­ser og last­bi­ler for­bi. Selv om be­tjen­te­ne fik sæn­ket de for­bi­pas­se­ren­des fart, kun­ne en lil­le pi­ge el­ler dreng ha­ve lø­bet fra sin far el­ler mor i men­ne­ske­myl­de­ret. Og en angst som den­ne ly­ste fle­re gan­ge ud af be­tjen­te­ne, der råb­te og vif­te­de med ar­me­ne for at sik­re, at de gå­en­de blev i det in­der­ste spor.

Vil­le I ik­ke ha­ve pas­set bed­re på dem, hvis I hav­de få­et fjer­net dem fra mo­tor­vej­en - den far­lig­ste vej man kan gå på - så de ik­ke gik der i ti­me­vis?

» Det her er jo et ek­sem­pel

Hvis du be­gyn­der at ja­ge på en mo­tor­vej, kan du ska­be end­nu far­li­ge­re si­tu­a­tio­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.