DEM GÅ

Men­ne­sker gå på mo­tor­vej­en i ti­me­vis

BT - - NYHEDER - BNB

på, at når der bli­ver ud­meldt en over­ord­net stra­te­gi, så føl­ger vi den - og vi gjor­de, hvad vi kun­ne for at be­skyt­te dem, « si­ger Kim Kli­ver.

Fle­re bus­ser fulg­te flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne på mo­tor­vej­en. Be­tjen­te­ne for­søg­te igen og igen at få dem til at sti­ge om bord. Un­der­vejs lyk­ke­des det, og en del æl­dre og fa­mi­li­er med børn kom om bord.

Men kort ef­ter steg de ud igen, da de ik­ke vil­le tilbage til Rød­byhavn og af­gi­ve fin­ger­af­tryk. Fra vej­kan­ten så be­tjen­te fru­stre­ret på, at de ny­ligt an­kom­ne fort­sat­te til fods.

Hvor­for kør­te bus­ser­ne ik­ke tilbage til Rød­byhavn med det sam­me, og hvor­for fik de lov til at sti­ge ud igen, mens de sta­dig var på mo­tor­vej­en? » Det kan jeg ik­ke sva­re på end­nu. Det har væ­ret en le­der på ste­det, der har vur­de­ret det, « si­ger Kim Kli­ver.

Ved­hol­den­de

Han af­vi­ser ge­ne­relt, at po­li­ti­et mandag var for blø­de over for de hund­red­vis af men­ne­sker:

» Jeg sy­nes ved Gud - på trods af de ulem­per det gi­ver - at vo­res stra­te­gi­ske valg vi­ser, at vi ik­ke er blød­sød­ne el­ler an­det. Vi er gan­ske ved­hol­den­de, og det er må­den at gø­re det på, « si­ger han.

I lø­bet af af­te­nen skru­e­de po­li­ti­et op for to­nen:

» Da vi i nat ( nat­ten til tirs­dag, red.) for­tal­te til flygt­nin- ge­ne og mi­gran­ter­ne, at nu var det ik­ke tid læn­ge­re til at over­ve­je, om man skul­le med. Nu gik man med, så gik det umå­de­ligt ro­ligt for sig. « si­ger Kim Kli­ver.

Ca. 800 flygt­nin­ge og mi­gran­ter an­kom til Rød­byhavn mandag. I går var ca. 300 af dem væk, men det skyl­des ik­ke po­li­tiets di­a­log­ba­se­re­de til­gang, me­ner po­li­ti­in­spek­tø­ren.

Ulov­lig­he­der

Han pe­ger på, at ci­vi­le, der har trans­por­te­ret flygt­nin­ge og mi­gran­ter, har be­gå­et ulov­lig­he­der:

» At nog­le af dem er for­s­vun­det er et ud­tryk, for at an­dre men­ne­sker har udø­vet en hand­ling, der er i strid med lov­giv­nin­gen, « si­ger Kim Kli­ver.

I går var po­li­ti­et ’ syn­ligt til ste­de’, op­ly­ste Kim Kli­ver til DR. Han var og­så ’ over­be­vist’ om, at de man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter i mod­ta­ge­cen­tret i Rød­byhavn, vil­le ’ for­bli­ve på lo­ka­li­te­ten’.

An­ders Øster­by Møn­sted

FLYGT­NIN­GE

De Ra­di­ka­le, SF og En­heds­li­sten blan­der æb­ler og pæ­rer sam­men, når de fo­re­slår at op­hæ­ve Kø­ben­havns Kom­mu­nes sta­tus som nul­kom­mu­ne, ef­ter at over 1.000 flygt­nin­ge er an­kom­met til Dan­mark i lø­bet af de se­ne­ste da­ge.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra over­borg­me­ster Frank Jen­sen ( S), der vil be­hol­de den sta­tus, der sik­rer København mod at mod­ta­ge nye flygt­nin­ge.

» Når vi har en sta­tus som nul­kom­mu­ne, er det jo, for­di vi i sam­men­lig­ning med an­dre kom­mu­ner har et langt stør­re an­tal ud­læn­din­ge i København. Vi har 15 pro­cent i København, hvor det er ot­te pro­cent i re­sten af lan­det. Det er vig­tigt, at vi er op­mærk­som­me på, at vi skal kun­ne løf­te vo­res in­te­gra­tions­op­ga­ve, « si­ger over­borg­meste­ren.

Det er Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen, som hvert år fast­sæt­ter kvo­ter­ne for, hvor man­ge flygt­nin­ge kom­mu­ner­ne skal ta­ge imod. København de­ler sta­tus som nul­kom­mu­ne med Al­bert­slund, Brøndby, Is­høj, Val­lens­bæk og Hø­jeTaa­strup.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Fle­re hund­re­de flygt­nin­ge gik i man­dags på Syd­mo­tor­vej­en ved Rød­by og be­gynd­te den lange van­dring mod Sve­ri­ge, ef­ter de på Rød­byhavn Sta­tion var he­vet af to­get fra Tys­kland.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.