Støj­berg: Godt kla­ret af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

ROS

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) ro­ser po­li­ti­et, der hav­de den bli­de og imø­de­kom­men­de stil på, da de skul­le ta­ck­le si­tu­a­tio­nen med hund­red­vis af flygt­nin­ge, der van­dre­de nord­på ad mo­tor­vej­en på Lol­land mandag ef­ter­mid­dag.

» Po­li­ti­et har gjort et fan­ta­stisk godt styk­ke ar­bej­de. Jeg var jo selv ne­de og se det mandag af­ten, og det er helt ty­de­ligt, at de sø­ger di­a­lo­gens vej. Det er flot. Jeg har ik­ke en fin­ger at sæt­te på det, « si­ger In­ger Støj­berg.

De­bat­tø­ren Suzan­ne Bjer­re­huus har få­et me­get op­mærk­som­hed på Fa­ce­book ved at kri­ti­se­re po­li­ti­et.

» Fat­ter ik­ke hvor­for po­li­ti­et ik­ke staks har sagt: I kø­rer ef­ter reg­ler­ne her i Dan­mark. I må ik­ke gå på mo­tor­vej­en. Det er det re­ne anar­ki, hvad der sker li­ge nu. Hvis vi an­dre op­før­te os så­dan, var vi ble­vet ar­re­ste­ret, « skrev Bjer­re­huus blandt an­det.

» Nej, det får de net­op ik­ke. Det mær­ke­de jeg selv, da jeg skul­le ned til Rød­by. Mo­tor­vej­en var af­spær­ret, og po­li­ti­et fik fuld­stæn­dig styr på si­tu­a­tio­nen i lø­bet af nat­ten, « si­ger In­ger Støj­berg.

Var det ik­ke far­ligt at gå på mo­tor­vej­en med små børn? De kun­ne vel nemt bli­ve kørt ned?

» Det er net­op der­for po­li­ti­et greb ind og luk­ke­de mo­tor­vej­en. Jeg har kun ros til po­li­ti­et. «

Po­li­tiets ar­bej­de

En del dan­ske­re har ak­tivt hjul­pet med at kø­re el­ler sej­le flygt­nin­ge til Sve­ri­ge, og Støj­berg fast­slår, at det er ulov­ligt. » Man skal ik­ke ta­ge flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter op og frag­te dem til Sve­ri­ge. Vi føl­ger reg­ler­ne i Dan­mark, og det be­ty­der, at de skal re­gi­stre­res. «

Kan folk, der hjæl­per flygt­nin­ge­ne, for­ven­te en straf?

» Det er ik­ke mig, der skal døm­me no­gen, men jeg op­for­drer til, at man over­la­der sa­ger­ne til po­li­ti­et, « si­ger In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.