’ Det er jo gå­et helt amok’

Jens Mo­gen­sen er hav­net i en ’ shit­storm’, ef­ter at han blev set spyt­te på flygt­nin­ge­ne, der gik på mo­tor­vej­en i man­dags

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE­DE­BAT

» Det pas­ser ik­ke « . » Det er ik­ke rig­tigt « . » Det har jeg al­drig gjort « .

Jens Mo­gen­sen blev mandag fo­to­gra­fe­ret, mens han an­gi­ve­ligt spyt­te­de ned på ny­an­kom­ne flygt­nin­ge, der helt usæd­van­ligt van­dre­de fra Rød­byhavn mod Sve­ri­ge ad mo­tor­vej E47.

I går mor­ges be­næg­te­de Jens Mo­gen­sen spyt­te­ri­et over for bt. dk, hvil­ket kun brag­te ham ud i en ren shit­storm på so­ci­a­le me­di­er.

Men han be­næg­te­de fort­sat hårdnak­ket, da BT mød­te ham på pri­va­ta­dres­sen i går ef­ter­mid­dags. Selv­om et vid­ne over for BT har be­skre­vet, hvor­dan hun be­gynd­te at græ­de, da hun stod ved si­den af ham og så ham spyt­te ned på flygt­nin­ge­ne. Og­så den pro­fes­sio­nel­le fo­to­graf, der har ta­get bil­le­det, si­ger, at Jens Mo­gen­sen spyt­te­de på flygt­nin­ge­ne.

’ Det er jo gå­et helt amok’

Jens Mo­gen­sen åb­ner ven­ligt bryg­ger­s­dø­ren til vil­la­en, men in­vi­te­rer ik­ke in­den­for.

» Jeg skal ik­ke in­ter­viewes. Jeg vil helst ba­re ha­ve, at det he­le bli­ver dys­set ned nu. Det er jo gå­et helt amok. Jeg måt­te sluk­ke te­le­fo­nen, så jeg kun- ne pas­se mit ar­bej­de, « si­ger Jens Mo­gen­sen.

Da han og ko­nen Hel­le våg­ne­de i går mor­ges, kun­ne na­bo­en for­tæl­le dem, at Jens Mo­gen­sen nær­mest var ble­vet ver­dens­be­rømt i Dan­mark. Men ik­ke for det go­de.

Det var ble­vet ta­get et bil­le­de af Jens Mo­gen­sen, der an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve stå­et og spyt­tet ned på de fru­stre­re­de flygt­nin­ge, der mandag næg­te­de at la­de sig re­gi­stre­re af det dan­ske po­li­ti.

Det for­tæl­ler vid­ner i hvert fald. Men Jens Mo­gen­sen af­vi­ser som sagt.

» Må­ske var der lidt spyt i mund­vi­gen el­ler no­get med tun­gen, det ved jeg ik­ke. Men der er jo nog­le, der bru­ger al de­res tid på flygt­nin­ge og ger­ne vil in­vi­te­re he­le Afri­ka her­op, « si­ger han med slet skjult hen­vis­ning til, at vid­net er ak­ti­vi­tets­le­der i Rø­de Kors i Rød­byhavn.

Men kun­ne du fin­de på at spyt­te på dem?

» Nej, det skal man ik­ke, « si­ger Jens Mo­gen­sen.

Ry­stet over po­li­ti­et

Han for­tæl­ler dog, at han hav­de en fri­dag mandag, og der­for be­slut­te­de han og ko­nen at ta­ge ud at kig­ge på de flygt­nin­ge, der skul­le an­kom­me med fær­gen fra Tys­kland til Rød­by Fær­ge­havn. Og han var ri­me­lig ry­stet over den må­de, po­li­ti­et hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen på.

» Der var jo slet ik­ke styr på det. På et tids­punkt står der en en­kelt be­tjent ude på tog­skin­ner­ne, og flygt­nin­ge­ne lø­ber rundt om ham på al­le si­der og gør nær­mest grin med ham. Hvad skul­le han gø­re? Det var det re­ne ka­os. «

» Og så skul­le du se det tøj, de kom i. Det var jo os, der stak ud, og dem, der sat­te dags­or­de­nen. Det er jo ik­ke de fat­ti­ge flygt­nin­ge, der kom­mer her. Det er de al­ler­mest velstil­le­de. De an­dre sid­der sta­dig der­ne­de i flygt- nin­ge­lej­re­ne, « si­ger Jens Mo­gen­sen og for­tæl­ler, hvor­dan en stør­re grup­pe flygt­nin­ge hav­de væ­ret ved at ta­ge by­skil­tet med, da de gik.

Jens Mo­gen­sen på en mo­tor­vejs­bro ved E47 på Lol­land har her iføl­ge to vid­ner net­op sendt en spyt­k­lat mod de flygt­nin­ge, der ud­mat­te­de gik på mo­tor­vej­en un­der ham. Fo­to: Sigrid Ny­gaard. Jens Mo­gen­sen ta­ger de ver­ba­le tæsk på so­ci­a­le me­di­er ’ oven­fra og ned’, som han si­ger. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.