’’

BT - - NYHEDER - Jens Mo­gen­sen

Må­ske var der lidt spyt i mund­vi­gen el­ler no­get med tun­gen, det ved jeg ik­ke

» Jeg måt­te og­så for­tæl­le po­li­ti­et, hvor­dan folk i bi­ler med dan­ske num­mer­pla­der sam­le­de flygt­nin­ge­ne op ov­re ved Re­ma 1000. Og ne­de på Sle­epkro­en var de dybt fru­stre­re­de over, at de måt­te smi­de al ma­den ud, for­di flygt­nin­ge­ne ba­re var gå­et. «

Hvor­dan er det at bli­ve be- rømt for at ha­ve spyt­tet på flygt­nin­ge?

» Det er barsk, og det er og­så der­for, at os, der har en me­re kri­tisk til­gang til flygt­nin­ge, ik­ke tør blan­de os i de­bat­ten. Det er al­tid kun de po­si­ti­ve si­der ved flygt­nin­ge, der bli­ver frem­hæ­vet, og hvor for­fær­de­ligt de har det. Men no­gen skal væ­re tals­mand for al­le os, der kan gen­nem­skue, at der er fle­re si­der af den sag. «

» Ja, du skul­le stille op til Fol­ke­tin­get, « kom­mer hu­stru­en Hel­le frem i dø­ren og si­ger.

» Ha, nej, det har jeg sgu ik’ tid til, jeg skal jo pas­se mit ar­bej­de, « si­ger Jens Mo­gen­sen.

Hvad han la­ver, og hvor han bor, vil han ik­ke ha­ve i avi­sen. Han har lo­vet bør­ne­ne at hol­de sig ude af me­di­er­ne nu, så der kan fal­de ro på det he­le igen.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.