In­gen idé om ID

Po­li­ti­et ved ik­ke, hvem flygt­nin­ge­ne er, da de kom­mer til lan­det uden iden­ti­tetspa­pi­rer

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Man­ge af de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der li­ge nu væl­ter ind over den dan­ske græn­se, an­kom­mer uden iden­ti­tetspa­pi­rer. Der­med kan det væ­re yderst van­ske­ligt at ud­pe­ge, hvem der over­ho­ve­det er be­ret­ti­get til at få asyl i Dan­mark.

Po­li­ti­et, der li­ge nu står ved den dansk- ty­ske græn­se og for­sø­ger at re­gi­stre­re de man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som li­ge nu an­kom­mer til Dan­mark, aner i man­ge til­fæl­de ik­ke, hvem de har med at gø­re.

» De er in­drejst il­le­galt

i Dan­mark. Vi ved ik­ke, hvem de er. De har ik­ke no­gen iden­ti­tetspa­pi­rer el­ler no­get som helst. Det er der­for vi skal fin­de ud af, hvad det er for men­ne­sker, vi har med at gø­re. Er det per­so­ner, der har søgt asyl an­dre ste­der? Er de re­gi­stre­ret med fin­ger­af­tryk i Tys­kland, Un­garn el­ler an­dre ste­der, « sag­de Kim Bak, po­li­ti­kom­mis­sær, Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, da BT i går be­søg­te den dansk- ty­ske græn­se.

Det er el­lers helt af­gø­ren­de for de dan­ske myn­dig­he­der at vi­de, om en per­son kom­mer fra Sy­ri­en el­ler ek­sem­pel­vis Af­g­ha­ni­stan og Irak.

Al­le sy­re­re har li­ge nu ret til asyl i Dan­mark, mens kun 11 pct. af ira­ker­ne ak­tu­elt får asyl. For af­g­ha­ne­re er tal­let 37 pct.

Hjem­mesi­der gu­i­der

Si­tu­a­tio­nen ved græn­sen flug­ter med, at BT tid­li­ge­re i den­ne uge kun­ne for­tæl­le, at fle­re ara­bi­sk- spro­ge­de hjem­mesi­der ud­før­ligt gu­i­der flygt­nin­ge og mi­gran­ter i, hvor­dan de får asyl i eu­ro­pæ­i­ske lan­de, og der gi­ves helt kon­kre­te an­vis­nin­ger til, hvor­dan man skal age­re over for myn­dig­he­der­ne. Her for­kla­res det og­så, at fle­re eu­ro­pæ­i­ske lan­de, som bl. a. Dan­mark, nu gi­ver asyl til al­le sy­re­re.

Iføl­ge De Kon­ser­va­ti­ves in­te­gra­tions­ord­fø­rer Na­ser Kha­der, som har sy­ri­ske rød­der og et til­bunds­gå­en­de kend­skab til, hvor­dan flygt­nin­ge og mi­gran­ter ori­en­te­rer sig om Ve­sten, er der li­ge nu fle­re, som for­sø­ger at ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen ved at ud­gi­ve sig for sy­re­re. Det kan for­kla­re de mang­len­de iden­ti­fi­ka­tions­pa­pi­rer.

BT stil­ler skar­pt på den stør­ste mi­grant- og flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.