TØR IK­KE TÆNK

Ven­ner­ne ryk­ker sam­men om Flem­m­ing Øster­gaard, der i går blev idømt fi­re må­ne­ders fængsel for kurs- fusk

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

RIG­TI­GE VEN­NER

Flem­m­ing Øster­gaard har hjul­pet mas­ser af men­ne­sker igen­nem ti­den. Nu bli­ver man­ge af tje­ne­ster­ne be­talt tilbage.

Fle­re af den fængsels­døm­te Don Øs ven­ner for­tæl­ler, at de nu ryk­ker sam­men for at hjæl­pe ham igen­nem mod­vin­den.

» Det er li­ge­som i et æg­te­skab. Vi er li­ge go­de ven­ner af den grund. I med­gang og modgang. Der er man­ge men­ne­sker, der har tis­set ved si­den af pot­ten i ti­dens løb. Flem­m­ing er ik­ke den ene­ste, « si­ger Hans Hen­rik Palm, eks- bok­ser, tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem i Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S og blandt Flem­m­ing Øster­gaards go­de ven­ner.

Palm i vid­nes­kran­ken

Hans Hen­rik Palm har selv væ­ret ind­kaldt som vid­ne i sa­gen, der har kørt si­den ju­le­tid sid­ste år. I går blev dom­men af­sagt i Kø­ben­havns By­ret. At der er ta­le om en sær­de­les kom­pli­ce­ret sag, er sel­ve dom­men be­vi­set på - 475 tætskrev­ne si­der fyl­der den.

De to linjer om sa­gens ho­ved­per­so­ner er dog brutalt enk­le.

» Til­tal­te Jør­gen Gli­strup straf­fes med fængsel i seks må­ne­der. Til­tal­te Flem­m­ing Am­men­torp Øster­gaard straf­fes med fængsel i fi­re må­ne­der, « lød det fra dom­me­ren i by­ret­tens lo­ka­le 41.

Stenan­sig­ter

En dom, der blev mod­ta­get med stenan­sig­ter og vå­de øjen­kro­ge på til­hø­rer­plad­ser­ne, hvor blandt an­dre Jør­gen Gli­strups fa­mi­lie og ven­ner var mødt op. Flem­m­ing Øster­gaard - der må­ske er bed­re kendt som ’ Don Ø’ - var ik­ke til ste­de i ret­ten.

Kort for­talt hand­ler sa­gen om fusk med sel­ska­bet Par­ken Sport & En­tertain­ments ak­tier. Jør­gen Gli­strup, søn af Frem­skrids­par­tiets grund­læg­ger Mo­gens Gli­strup og fhv. di­rek­tør for Par­ken samt Flem­m­ing Øster­gaard, tid- li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand i sam­me sel­skab, er blandt sa­gens ho­ved­per­so­ner.

De var, sam­men med to nav­ne­be­skyt­te­de per­so­ner, Par­ken Sport & En­tertain­ment samt FIH Er­hvervs­bank til­talt for kurs­ma­ni­pu­la­tion un­der sær­ligt skær­pen­de om­stæn­dig­he­der. Iføl­ge til­ta­len hav­de de op­købt Par­kens ak­tier, så ‘ kur­sen på ak­tien lå på et unor­malt el­ler kun­stigt ni­veau’. det me­ste, men blev al­li­ge­vel kendt skyl­di­ge i de­le af til­ta­len, hvil­ket alt­så ko­ste­de hen­holds­vis fi­re og seks må­ne­ders fængsel.

Det var en ty­de­ligt på­vir­ket Jør­gen Gli­strup, der for­lod retslo­ka­let uden kom­men­ta­rer.

» Nej, « lød det kort­fat­tet, da han blev spurgt til sin re­ak­tion på dom­men, der er to må­ne­der læn­ge­re end Don Øs.

For­in­den hav­de fa­mi­lie og ven­ner, blandt an­dre søste­ren An­ne Ma­rie Gli­strup, mun­tret ham op med kram og støt­ten­de dunk i ryg­gen. Flem­m­ing Øster­gaard selv var ik­ke mødt op, for­di han er på for­ret­nings­rej­se.

» Han fø­ler sig klart uret­fær­digt dømt, « si­ger hans ad­vo­kat, Sy­set­te Vin­ding Kru­se, der an­ke­de dom­men på fi­re må­ne­ders fængsel til Østre Lands­ret.

Blandt Flem­m­ing Øster­gaards ven­ner hå­ber man, at fængsels­dø­ren al­drig smæk­ker bag ham.

Støt­te fra ven­ner­ne

Kan han kla­re en tur i fængsel, hvis det skul­le kom­me der­til?

» Det vil jeg slet ik­ke be­gyn­de at gis­ne om. Jeg er sik­ker på, at han ik­ke har gjort det, og at det nok skal kom­me frem, når ap­pel­sa­gen kom­mer for. Jeg vil slet ik­ke be­gyn­de at tæn­ke på, at han skal i fængsel, « si­ger Al­do Pe­ter­sen, tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem i Par­ken og per­son­lig ven med bå­de Don Ø og Jør­gen Gli­strup.

» Ven­ner er der for hin­an­den. Og­så i modgang. Flem­m­ing har væ­ret der for så man­ge igen­nem ti­den, så det er kun na­tur­ligt, at vi og­så er der for ham. Desvær­re er jeg i Mila­no nu, og han er på for­ret­nings­rej­se, men så snart vi kom­mer hjem, så kan han reg­ne med et stort kram, « ly­der det fra er­hvervs­man­den Al­do Pe­ter­sen, der for­tæl­ler, at han er ’ be­rørt og ked af’ gårs­da­gens dom.

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Ka­ro­ly Ne­meth, ad­vo­kat for Jør­gen Gli­strup: » Vi me­ner, at Jør­gen ( Gli­strup, red.) skal pu­re fri­fin­des. Det blev han ik­ke, så det var ik­ke godt nok. Der­for an­ker vi dom­men. «

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.