KE PÅ FÆNGS­LET

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Til­tal­te

Til­tal­te

Hos

Til­tal­te

Jør­gen Gli­strup, fhv. adm. di­rek­tør i Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S, for­lod rets­sa­len uden kom­men­ta­rer. Han fik op­bak­ning på til­hø­rer­plad­ser­ne af blandt an­dre sin sø­ster,

An­ne Ma­rie Gli­strup. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Flem­m­ing Øster­gaard var ik­ke selv til ste­de i ret­ten i går, men skri­ver til BT, at han er ’ ufor­stå­en­de’ over for dom­men. Hans ad­vo­kat, Sy­set­te Vin­ding Kru­se, si­ger, at dom­men bli­ver an­ket. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Par­ken Sport & En­tertain­ment A/ S straf­fes med en bø­de på 1.000.000 kr.

Jør­gen Gli­strup straf­fes med fængsel i seks må­ne­der.

Flem­m­ing Am­men­torp Øster­gaard straf­fes med fængsel i fi­re må­ne­der.

til­tal­te Jør­gen Gli­strup kon­fi­ske­res 20.000 kr.

Flem­m­ing Am­men-

Sy­set­te Vin­ding Kru­se, ad­vo­kat for Flem­m­ing Øster­gaard: » Vi an­ker dom­men. Så en­kelt er det. Og­så selv om min kli­ent blev fri­fun­det for stort set det he­le - bort­set fra nog­le hand­ler, der fandt sted i en gan­ske kort pe­ri­o­de. « Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.