Don Ø: Jeg er ufor­stå­en­de

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

RE­AK­TION

Flem­m­ing Øster­gaard selv var ik­ke til ste­de i rets­sal 41 i Kø­ben­havns By­ret. Men fra sit ek­sil i ud­lan­det, hvor han er på for­ret­nings­rej­se, sig­na­le­re­de han, at han fø­ler sig uret­fær­digt be­hand­let.

» Jeg no­te­rer, at by­ret­ten har fri­fun­det mig for stort set al­le an­kla­ger, bort­set fra køb på syv han­dels­da­ge sent i 2008, hvor der er købt gan­ske re­la­tivt få ak­tier af en me­d­ar­bej­der, der re­fe­re­re­de til mig i den pe­ri­o­de, « skri­ver Flem­m­ing Øster­gaard i en tekst­be­sked til BT.

» Jeg er ufor­stå­en­de over for ret­tens vur­de­ring af det­te, « ly­der det fra ’ Don Ø’, der via sin ad­vo­kat straks an­ke­de dom­men. Må­let er nu en to­tal fri­fin­del­se i Østre Lands­ret.

Spil­let er ik­ke ude

Er­hvervs­man­den kon­sta­te­rer selv, at spil­let langt­fra er ude. Han har fort­sat ret til at dri­ve virk­som­hed og sid­de i be­sty­rel­ser, selv om ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ve­de den ret fra­ta­get.

» Jeg skal hel­ler ik­ke ha­ve 15 mil­li­o­ner kro­ner kon­fi­ske­ret, som ankla­ge­myn­dig­he­den og­så kræ­ve­de; og fængsels­straf­fen, jeg er idømt, er på fi­re må­ne­der og ik­ke de to år, som ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ve­de, « skri­ver Flem­m­ing Øster­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.