Mis­brug­te me­di­cin

Drabs­sig­tet sy­geple­jer­ske hav­de et mis­brug af me­di­cin, vi­ser prø­ver fra hen­des hår

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen BAA@ bt. dk

MIS­BRUG

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske, der sig­tes for at ha­ve slå­et fi­re pa­tien­ter ihjel på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus og ha­ve for­søgt at dræ­be end­nu en pa­tient, hav­de til­sy­ne­la­den­de et mis­brug af tun­ge me­di­ka­men­ter.

Det kom frem i går ef­ter­mid­dag ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor ret­ten skul­le ta­ge stil­ling til, om hun fort­sat skal væ­re va­re­tægts­fængs­let.

Her op­ly­ste an­kla­ge­ren, at tre ret­ske­mi­ske un­der­sø­gel­ser af hen­des lange hår har af­slø­ret tegn på, at hun i må­ne­der­ne op til sin an­hol­del­se har ind­ta­get bl. a. to an­tip­sy­ko­ti­ske me­di­ka­men­ter, fle­re smer­testil­len­de mid­ler samt sove­mid­ler. Fle­re af de fund­ne me­di­ka­men­ter kræ­ver iføl­ge en ud­ta­lel­se fra em­bedslæ­gen læ­ge­lig or­di­na­tion - ty­pisk fra psykiatere. Me­di­ka­men­ter­ne har iføl­ge em­bedslæ­gen og­så al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger.

I ret­ten kom det og­så frem, at den sig­te­de sy­geple­jer­ske to uger før sin an­hol­del­se ef­ter en we­e­kend­vagt send­te billeder af tå­sed­ler på to dø­de pa­tien­ter vi­de­re til en an­den sy­geple­jer­ske, der ar­bej­de­de på sam­me af­de­ling.

Fyldt retslo­ka­le

Da­gens rets­mø­de blev holdt i et an­det retslo­ka­le end de tid­li­ge­re frist­for­læn­gel­ser i sa­gen, og al­le­re­de en halv ti­me før rets­mø­det kl. 13 var der godt fyldt op på de i alt et halvt hund­re­de til­hø­rer­plad­ser med på­rø­ren­de til den sig­te­de sy­geple­jer­ske, pres­se­folk og an­dre til­hø­re­re.

Da an­kla­ge­ren i sa­gen, ad­vo­ka­tur­chef Mi­cha­el Bool­sen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti an­kom, måt­te han ud­over en ryg­sæk og­så ha­ve en stor pla­sti­c­k­urv med for at trans­por­te­re nog­le af den om- fat­ten­de sags man­ge bi­lag. Han har er­stat­tet sa­gens hid­ti­di­ge an­kla­ger, ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te W. Andersen.

Den nu 31- åri­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den be­gyn­del­sen af marts i år.

Hun blev op­rin­de­ligt sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg på æl­dre pa­tien­ter un­der en skæb­nesvan­ger nat­te­vagt til 1. marts i år.

Og ved sid­ste rets­mø­de om for­læn­gel­se af va­re­tægts­fængs­lin­gen blev hun 11. au­gust des­u­den sig­tet for end­nu et drab på en pa­tient - en 72- årig mand.

Kvin­den, der er mor til en min­dre­årig pi­ge, næg­ter sig skyl­dig i al­le de al­vor­li­ge sig­tel­ser.

I ef­ter­forsk­nin­gen har po­li­ti­et med hjælp fra sta­ti­sti­ke­re for­søgt at få en vi­den­ska­be­lig vur­de­ring af sam­men­hæn­gen mel­lem sy­geple­jer­skens vagtske­ma og døds­tids­punk­ter­ne for fle­re hund­re­de pa­tien­ter på sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster.

Ud­over de fi­re drab og et drabs­for­søg, som sy­geple­jer­sken al­le­re­de er sig­tet for, ef­ter­for­sker po­li­ti­et må­l­ret­tet 10 kon­kre­te pa­tientsa­ger. I nog­le af dem over­le­ve­de pa­tien­ter­ne, men bl. a. for et års tid si­den dø­de en pa­tient un­der om­stæn­dig­he­der, som po­li­ti­et har mi­stan­ke om kan skyl­des en for­bry­del­se fra den nu 31- åri­ge sy­geple­jer­skes si­de.

Kvin­dens for­sva­rer, ad­vo­kat Jør­gen Lange, ef­ter­ly­ste i ret­ten et ene­ste hånd­fast be­vis i sa­gen. Han me­ner, at kvin­den er of­fer for ’ fnid­der’ og slad­der fra si­ne kol­le­gers si­de.

Dom­me­ren be­slut­te­de ef­ter en ti­mes rets­mø­de, at sy­geple­jer­sken fort­sat skal væ­re va­re­tægts­fængs­let frem til fo­re­lø­big 6. ok­to­ber.

» Jeg me­ner, at der fort­sat er be­grun­det mi­stan­ke i sa­gen, og at der er ri­si­ko for, at du kan på­vir­ke no­get i sa­gen, hvis du er på fri fod, « for­kla­re­de dom­me­ren til den sig­te­de sy­geple­jer­ske.

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.