An­kla­ger ud­skif­tet ef­ter kraftig kri­tik

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG

Mi­cha­el Bool­sen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti har er­stat­tet sa­gens hid­ti­di­ge an­kla­ger, ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te W. Andersen.

Det sker ef­ter, at Je­a­net­te W. An­der- sen ef­ter se­ne­ste rets­mø­de for en må­ned si­den blev mødt med kraftig kri­tik fra især Dansk Sy­geple­je­råd, for­di an­kla­ge­ren til pres­sen sag­de, at der ’ det ik­ke er usæd­van­ligt, at sy­geple­jer­sker kan fin­de på at ta­ge li­vet af de­res pa­tien­ter’.

Ef­ter in­ter­viewet bad Dansk Sy­geple­je­råd om, at an­kla­ge­ren trak ud­ta­lel­sen tilbage, men det har hun næg­tet.

Fri­sten for til­ba­ge­kal­del­se af ud­ta­lel­sen ud­løb ons­dag i sid­ste uge, og da det ik­ke er imø­de­kom­met, op­ly­ser Dansk Sy­geple­je­råd, at de­res ad­vo­kat har ind­le­ve­ret stæv­nin­gen med på­stand om injuri­er.

» Ef­ter at vi har kon­tak­tet Je­a­net­te Win­centz Andersen og bedt hen­de om at træk­ke sin ud­ta­lel­se tilbage, må vi kon­sta­te­re, at det øn­sker hun ik­ke.

Der­for fin­der vi fort­sat, at det er så groft kræn­ken­de for he­le sy­geple­jer­ske­grup­pen, at vi bli­ver nødt til at få det her prø­vet ved dom­sto­le­ne, « sag­de for­mand for Dansk Sy­geple­je- råd Gre­te Chri­sten­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau i au­gust.

» Be­slut­nin­gen om at ud­skif­te an­kla­ger er truf­fet for at hol­de fo­kus på sa­gen, « for­kla­re­de den nye an­kla­ger for­ud for sa­gens be­gyn­del­se i går.

Den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske er sig­tet for at ha­ve slå­et fi­re pa­tien­ter ihjel på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt Kvin­den næg­ter sig skyl­dig, og hen­des for­sva­rer me­ner, at hun er of­fer for slad­der fra si­ne kol­le­gers si­de.

Teg­ning: An­ne Gy­ri­te Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.