Gre­vin­den fik

Ef­ter ot­te års æg­te­skab kan gre­vin­de Ale­xan­dra ik­ke læn­ge­re se en frem­tid sam­men med den 14 år yn­gre film­fo­to­graf Martin Jør­gen­sen. Han har for­ladt hu­set og får ik­ke en kro­ne

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk kse@ bt. dk Pe­ter Øl­holm phan@ bt. dk

AF­SKED

Kenan Se­e­berg Martin Jør­gen­sen hav­de al­le­re­de flyt­tet si­ne ting ud af fæl­les­hjem­met på Sva­ne­møl­le­vej, da bom­ben sprang i går. Ef­ter ot­te års æg­te­skab kan gre­vin­de Ale­xan­dra ik­ke læn­ge­re se en frem­tid med den 37- åri­ge film­fo­to­graf.

Det var den be­mær­kel­ses­vær­digt kla­re mel­ding, som gre­vin­de Ale­xan­dra gav i går. I en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se lod hen­des ad­vo­kat of­fent­lig­he­den for­stå, at det var gre­vin­des be­slut­ning at ’ ind­gi­ve skils­mis­se­be­gæ­ring’, men me­get uvant for per­so­ner til­knyt­tet kon­ge­hu­set fulg­te gre­vin­de Ale­xan­dra selv op med en for­kla­ring. En be­mær­kel­ses­vær­dig kom­men­tar, hvori hun un­der­stre­ge­de, at hun ik­ke læn­ge­re kun­ne se en frem­tid sam­men med den mand, hun har le­vet sam­men med i ot­te år og kendt i 10.

» Vi har ik­ke de sam­me vær­di­er læn­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men, for­tæl­ler gre­vin­den. Når man kan se, at der ik­ke er en fæl­les frem­tid, og at der er nog­le grund­vær­di­er, vi al­le sam­men har i et æg­te­skab, der bli­ver for for­skel­li­ge, så er man nødt til at ta­ge det op til re­vi­sion, « sag­de gre­vin­de Ale­xan­dra til Ritzau.

Sted­fa­de­ren til hen­des to børn var al­le­re­de flyt­tet ud af den 294 kva­drat­me­ter store villa på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro på græn­sen til Hel­lerup, hvor gre­vin­de Ale­xan­dra nu bor ale­ne med søn­nen Fe­lix, ef­ter den æld­ste søn Ni­ko­lai er flyt­tet til Her­lufsholm Kostsko­le.

Martin får in­tet

Da Martin Jør­gen­sen pak­ke­de si­ne ting, tog han kun det med, han selv brag­te ind i æg­te­ska­bet ot­te år tid­li­ge­re. Den æg­te­pagt, som bå­de han og gre­vin­den un­der­skrev ef­ter den stort an­lag­te bryl­lups­fest på her­re­går­den Jom­fru­ens Ege­de i 2007, sik­rer Ale­xan­dra ab­so­lut sæ­re­je. Der­for kan Martin Jør­gen­sen hver­ken gø­re på de nær­me­ste ven­ner af par­ret, her­i­blandt fri­sør og sty­list Den­nis Knud­sen, der bl. a. solg­te sit som­mer­hus i det mon­dæ­ne Oa­sis Club i Tyr­ki­et til par­ret tilbage i 2009. Han gav i går skils­mis­sen en kort, men kryp­tisk kom­men­tar med på vej­en:

» Jeg kan godt for­stå, at de to skal skil­les..., « sag­de Den­nis Knud­sen.

Han til­fø­jer, at han er ven med bå­de gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin, og der­for hver­ken kan el­ler vil han si­ge me­re. Ven­ne­kred­sen luk­ke­de sig i går om par­ret, in­gen øn­ske­de at over­træ­de den usyn­li­ge loy­a­li­tets­græn­se el­ler brød sig om at ud­dy­be, hvad der i vir­ke­lig­he­den gik galt.

Ven­ner over­ra­ske­de

Men for de­bat­tø­ren, ra­diovær­ten og den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Mads Hol­ger, der er ven af Martin Jør­gen­sen, kom skils­mis­sen som en over­ra­skel­se.

» Jeg er ked af at hø­re det. Jeg har al­tid op­le­vet dem som et har­monisk og lyk­ke­ligt par. Så jeg blev lidt overrasket, da jeg så nyhe­den på net­tet, « si­ger Mads Hol­ger, der op­hol­der sig i Mel­le­mø­sten.

Mo­del­len Oli­ver Bjer­re­huus, der er en gam­mel sko­le­kam­me­rat til Martin Jør­gen­sen, som han sta­dig ser in­di­mel­lem, hå­ber det bed­ste for beg­ge par­ter:

» Jeg hå­ber, det er en pro­ces, der vil gø­re dem og ver­den bed­re. Folk går fra hin­an­den - og så fin­der de tit sam­men igen ef­ter et styk­ke tid. Må­ske sker det og­så for dem. «

BT for­søg­te i går at få en hen­ven­del­se fra Martin Jør­gen­sen og gre­vin­de Ale­xan­dra. Han sva­re­de ik­ke på avi­sens hen­ven­del­ser, og hun med­del­te via sin se­kre­tær Ei­liy­ah Julie Ja­cob­sen, at gre­vin­den ik­ke hav­de » fle­re kom­men­ta­rer på nu­væ­ren­de tids­punkt. «

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.