Nok af Martin Bli­ver i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

SIK­RET

Æld­ste­søn­nen er flyt­tet hjem­me­fra, og protektionerne bli­ver fær­re. Al­li­ge­vel for­sik­rer gre­vin­de Ale­xan­dra, at hun bli­ver i Dan­mark.

Hvor­dan den 51- åri­ge gre­vin­de Ale­xan­dra vil for­val­te sit nye liv som ale­ne­mor er uvist, men i går slog hun fast, at hen­des frem­tid er i Dan­mark, hvor hun vil gi­ve si­ne børn en tryg ba­se og pas­se si­ne pro­tek­tio­ner.

Men med en år­lig ydel­se på 2,3 mio. kr. fra den dan­ske stat kom­mer hen­des liv til at ad­skil­le sig væ­sent­ligt fra an­dre ale­ne­mødres.

Hu­set på Sva­ne­møl­le­vej tæt på Hel­lerup fik hun for- æret som en del af æg­te­pag­ten med prins Joachim i 2004. Pri­sen var den­gang 7.250.000 kro­ner, men i dag si­ger den of­fent­li­ge vur­de­ring 9,9 mio. kr., og den nu af­dø­de liebha­ver­mæg­ler Jan Fog sat­te sid­ste år en vur­de­ring på svim­len­de 18 mil­li­o­ner.

Den om­dis­ku­te­re­de grund­skyld er 46.200 kro­ner, og ejen­doms­vær­diskat­ten er på 46.200 kro­ner, men med år­pen­ge på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner bur­de gre­vin­de Ale­xan­dra sta­dig kun­ne op­ret­hol­de en ’ stands­mæs­sig’ til­væ­rel­se.

Fær­re pro­tek­to­ra­ter

Selv­om gre­vin­de Ale­xan­dra ved skils­mis­sen fra prins Joachim blev spå­et top­po­ster i er­hvervs­li­vet af he­ad­hunter­ne, så ude­blev job­til­bud- de­ne. Men en en­kelt lu­kra­tiv be­sty­rel­ses­post i den schweizi­ske me­di­ci­nal­gi­gant Fer­ring Phar­ma­ceu­ti­cals sik­rer hen­de mel­lem en kvart og en halv mil­li­on kro­ner år­ligt.

Protektionerne skrum­per der­i­mod ind. Sid­ste år mi­ste­de hun Dan­marks Ra­dios Pi­ge­kor som pro­tek­to­rat, og i dag har hun kun et par hånd­ful­de tilbage, bl. a. Dansk Blin­de Sam­fund, Uni­cef og Par­kin­son­for­e­nin­gen.

Al­li­ge­vel un­dre­de det de fle­ste, da der for tred­je gang i 2013 blev op­ta­get lån i vil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej. Iføl­ge Byg­nings- og Bo­li­gre­gi­stret ( BBR) har gre­vin­den op­ta­get lån på i alt 6.195.000 kro­ner, si­den hun fik bo­li­gen. 2,550 mio. kr. i 2009, 2,145 mio. kr. i 2010 og se­ne­st 1,5 mio. kr. i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.