Mar­tins nye liv

BT - - NYHEDER -

PÅ GA­DEN

Mens Ale­xan­dra kan bli­ve i hu­set på Sva­ne­møl­le­vej og leve godt af år­pen­ge­ne, så går hen­des eks­mand en an­den til­væ­rel­se i mø­de.

Martin Jør­gen­sen får pga. æg­te­pag­ten hver­ken del i hu­set el­ler de mid­ler, gre­vin­de Ale­xan­dra har, og han kom­mer næp­pe til at op­ret­hol­de den le­ve­stan­dard, han hav­de sam­men med gre­vin­de Ale­xan­dra.

Op­rin­de­ligt er han ud­dan­net re­k­la­me­fo­to­graf hos Ja­cob Mydt- skov, men de fle­ste af åre­ne har han ar­bej­det for sin fars fir­ma » JJ Film « , som fak­tisk i sin tid brag­te Martin Jør­gen­sen og gre­vin­de Ale­xan­dra sam­men i for­bin­del­se med en af de man­ge film, som fa­mi­lie­fir­ma­et la­ve­de om kon­ge­fa­mi­li­en.

Svært ar­bejds­liv

JJ Film blev stif­tet tilbage i 1988 af fa­de­ren Ja­cob Jør­gen­sen og har i dag en egen­ka­pi­tal på 1,1 mil­li­o­ner, men over­skud­det er ik­ke no­get, fa­mi­li­en le­ver pran­gen­de af. Det lød for 2014 på 1.490 kro­ner. Af brut­to­re­sul­ta­tet på 1,8 mil­li­o­ner gik 1,4 mil­li­o­ner af dem til løn­nin­ger.

Martin Jør­gen­sen selv har prø­vet at tje­ne pen­ge på alt fra cyk­ler til bran­ding, re­k­la­me­film og net­ma­ga­si­ner, Fle­re af er­hverv­se­ven­ty­re­ne har han gjort sam­men med ven­nen og it- man­den Tor­ben Aa­gaard, der har fle­re kon­kur­ser bag sig, li­ge­som han og­så i fle­re år har dre­vet et re­k­la­me­bu­reau.

Det ene­ste, Martin Jør­gen­sen har ud­sigt til at få an­del i ved skils­mis­sen fra gre­vin­den, er som­mer­hu­se­ne i fe­ri­e­resor­tet Oa­sis Club i Ala­nya. Tilbage i 2009 køb­te de fri­sør Den­nis Knud­sens luksus­som­mer­hus for om­kring 1,5 mio. kr., si­den køb­te de yder­li­ge­re et til 4,8 mio, men uden at kun­ne få det før­ste solgt.

Hvis de er købt for fæl­les pen­ge, har Martin Jør­gen­sen iføl­ge æg­te­pag­ten ret til at få den an­del, han har skudt ind.

ksv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.