Det var så dét even­tyr

De­res kær­lig­hed kun­ne ha­ve væ­ret en love­story fra Hol­lywood. Men en hap­py en­ding blev det ik­ke for Ale­xan­dra og Martin

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

SKILS­MIS­SE

Den oser ud af bil­le­der­ne. Kær­lig­he­den. Fan­get i fo­to­gra­fer­nes glimt. I et ømt blik. I fo­rel­ske­de øj­ne. I en mis­un­del­ses­vær­dig sam­hø­rig­hed. Og så­dan har bil­le­der­ne set ud i ot­te år, seks må­ne­der og fem da­ge. I al­le de år, som æg­te­ska­bet mel­lem Ale­xan­dra og Martin holdt.

Men nu er og­så det even­tyr slut for Ale­xan­dra, som hav­de hå­bet, at det var for li­vet, men som i en al­der af 51 år har måt­tet er­ken­de, at de ik­ke læn­ge­re har en frem­tid sam­men, og der­for har ind­gi­vet skils­mis­se­be­gæ­ring.

» Det er en stor og hård be­slut­ning at ta­ge, « lød gre­vin­de Ale­xan­dras kom­men­tar til Ritzau iføl­ge tv2. dk i går

Hvad der end har dre­vet de­res kær­lig­hed i en mørk af­grund, hand­ler den­ne hi­sto­rie ik­ke om. Den hand­ler om, at den var der, den store kær­lig­hed, som var et even­tyr vær­dig.

El­lers som Martin Jør­gen­sen selv ud­tryk­te det i et in­ter­view med Bør­sen- ma­ga­si­net Plea­su­re i 2012: » Kær­lig­he­den har sej­ret her, « lød hans ord. Stolt og næ­sten be­æ­ret over at ha­ve få­et lov til at de­le sit liv med en kvin­de som hen­de. Hen­des Ex­cel­len­ce Ale­xan­dra Chri­sti­na, gre­vin­de af Fre­de­riks­borg.

Den store kær­lig­hed

Hun var 35 år gam­mel, da hun før­ste gang mød­te den un­ge fo­to­graf i Scha­ck­en­borgs højlof­te­de stu­er. Hun var gift med en prins. Hav­de li­ge født de­res før­ste barn. Han skul­le fil­me dem til en do­ku­men­tar- film om hen­des mand. Må­ske tænd­tes en gnist al­le­re­de dér. Så­dan har spe­ku­la­tio­ner­ne i hvert fald gå­et.

Men det var først seks år og en skils­mis­se se­ne­re, at de to blev et par. I 2005 fl­o­re­re­de de før­ste billeder af den den­gang 41- åri­ge Ale­xan­dra og hen­des 14 år yn­gre nye kær­lig­hed. De blev spot­tet hånd i hånd un­der en fe­rie i Ita­li­en, og ryg­ter­ne svir­re­de. Men den var god nok, kun­ne Dron­nin­gen be­kræf­te un­der det år­li­ge pres­se­mø­de på vin­slot­tet i Frankrig. Der var en ny mand i hen­des tid­li­ge­re svi­ger­dat­ters liv.

Der skul­le dog gå et helt år, før de vi­ste sig of­fent­ligt sam­men før­ste gang. En Ale­xan­dra, der strå­le­de af lyk­ke. En Martin Jør­gen­sen, som sta­dig så lidt be­k­lemt ud.

Året ef­ter var det slut med det be­k­lem­te. Dér gik de ned ad kir­ke­gul­vet i Øster Ege­de Kir­ke. Som mand og ko­ne.

» Han er min soul­ma­te, « som Ale­xan­dra ud­tryk­te det i et in­ter­view med uge­bla­det Søn­dag for tre år si­den.

» For mig har Martin be­ty­det det, at to hal­ve gi­ver me­re end en hel. Han er min dej­li­ge mand, min soul­ma­te og min bed­ste kri­ti­ker, « for­tal­te hun vi­de­re til Søn­dag.

Og det er og­så det, de har ud­trå­let. Selv­om hi­sto­ri­er om par­rets al­der­s­for­skel har fyldt en del, og dan­sker­ne i pe­ri­o­der har haft skif­ten­de hold­nin­ger til Ale­xan­dra og hen­des apa­na­ge, så har in­gen med hjer­tet i be­hold kun­net und­gå at se kær­lig­he­den mel­lem ik­ke ba­re de to, men og­så de to prin­se- søn­ner Ni­ko­lai på 16 og Fe­lix på 13, som Martin Jør­gen­sen har væ­ret sted­far til.

Stolt sted­far

Da prins Ni­ko­lai ek­sem­pel­vis for få må­ne­der si­den skul­le til fest på Her­lufsholm Skole, hvor han fik over­rakt sit prø­ve­be­vis, var det Martin Jør­gen­sen, der spil­le­de rol­len som den stol­te sted­far, mens hver­ken prins Joachim el­ler Ale­xan­dra duk­ke­de op..

Si­den skils­mis­sen fra prins Joachim har gre­vin­de Ale­xan­dra og de to søn­ner bo­et i en her­ska­be­lig . villa på Sva­ne­møl­le­vej i Hel­lerup. Og her har de delt de­res liv og hver­dag med Martin Jør­gen­sen, hvor de har væ­ret hin­an­dens ét og alt. I med­gang og modgang.

» Det bed­ste i mit liv med Ale­xan­dra er at få en fa­mi­lie, man kan el­ske så højt, som jeg gør. At den per­son, man el­sker al­ler­mest i ver­den, vil si­ge nej til så me­get, som hun har sagt nej til, for at gif­te sig med mig, « sag­de Martin Jør­gen­sen i 2010 til Bør­sens Plea­su­re- ma­ga­sin, hvor han le­ven­de be­skrev, hvor han fo­re­trak at væ­re hjem­me sam­men med sin fa­mi­lie, la­ve lek­tier med dren­ge­ne, la­ve mad, hyg­ge, spil­le bræt­spil, gå tur. Med an­dre ord, væ­re en fa­mi­lie.

» Alt er ba­re, som det skal væ­re. Vi sup­ple­rer hin­an­den rig­tig godt, og vi ud­for­drer hin­an­den, « som han for­tal­te.

Kær­lig­he­dens man­ge an­sig­ter

Og så­dan har det og­så set ud. Som var alt, som skul­le det væ­re. Som var Ale­xan­dra og Martin midt i et even­tyr, der skul­le va­re re­sten af li­vet.

Skri­ver man på Goog­le sø­ge­or­de­ne Ale­xan­dra Martin kær­lig­hed, kom­mer der 225.000 hit. Et en­kelt af dem står si­tet ka­er­lig­hed­s­test. dk for. Her kan man se re­sul­ta­tet af en be­reg­ning. På ægte kær­lig­hed mel­lem Ale­xan­dra Man­ley og Martin Jør­gen­sen. 97 pct. sco­rer de.

Og jo, det er sik­kert bå­de lidt plat og lidt pjat. Ik­ke mindst li­ge nu.

Men den store kær­lig­hed har væ­ret der.

» Kær­lig­he­den har man­ge an­sig­ter og man­ge for­mer. Og ja, Martin er yn­gre end mig, og det er nu en­gang den kær­lig­hed, vi har fun­det os selv i, « som Ale­xan­dra sag­de i 2012.

Men nu er og­så det even­tyr slut for hen­de og Martin Jør­gen­sen.

Prin­ses­se Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen ved de­res bryl­lup i Øster Ege­de Kir­ke.

Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.