’ Jes og jeg bor ik­ke sam

Lou­i­se Dorph be­kræft er, at hun og Jes Dorph- Pe­ter­sen er fl yt­tet fra hin­an­den

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

BRUD

Tv- vær­ten Jes Dorph- Pe­ter­sen bor ik­ke læn­ge­re sam­men med sin ko­ne, Lou­i­se Dorph- Pe­ter­sen.

Det be­kræft er hun på sin Fa­ce­book- si­de, men for­tæl­ler ik­ke, om par­ret skal skil­les, el­ler om der er ta­le om en pau­se.

» En del jour­na­li­ster har rin­get til mig – de vil hø­re om jeg er fl yt­tet. Nu er det jo en pri­vat sag, hvor jeg bor. Men ja, nog­le si­tu­a­tio­ner gør, at det er bedst. Jes og jeg bor ik­ke sam­men læn­ge­re. Jeg har ik­ke fl e- re kom­men­ta­rer, an­det end at Jes og jeg al­tid vil pas­se på hin­an­den uan­set hvad, « skri­ver hun på Fa­ce­book. år som vært på TV3s Champions League- ud­sen­del­ser.

Par­ret blev gift for­an fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ger i Tri­ni­ta­tis Kir­ke i København i 2013.

Jes Dorph for­kla­re­de i sid­ste uge i en pres­se­med­del­se, at han i pe­ri­o­der har haft et for stort al­ko­hol­for­brug:

» Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask.

Jeg er selv­føl­ge­lig ked af ti­m­in­gen, for jeg var rig­tigt glad for at væ­re kom­met godt i gang på ’ Go’ aft en Dan­mark’, men li­ge nu gæl­der det om at bli­ve fi t for fi ght, « lød det fra Jes Dorph- Pe­ter­sen.

I sid­ste uge for­tal­te Jes Dorp­hPe­ter­sen, at han tog or­lov for at kom­me un­der be­hand­ling for al­ko­hol­mis­brug. Nu for­tæl­ler hans ko­ne, Lou­i­se Dorph, at de ik­ke bor sam­men læn­ge­re.

Ar­kiv­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.