Absa­lon skal igen be­kæm­pe pira­ter

BT - - NYHEDER - An­ders Øster­by Møn­sted, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

17. TUR

Dan­mark skal igen væ­re med til at be­kæm­pe pira­te­ri ved Afri­kas Horn.

Det dan­ske skib Absa­lon skal del­ta­ge i Na­tos ’ Ope­ra­tion Oce­an Shield’ frem til jul.

Dan­mark har si­den 2009 bi­dra­get til ope­ra­tio­nen, hvis for­mål er at gen­nem­fø­re an­ti­pira­te­ri- ope­ra­tio­ner til søs, og ind­går i en sam­let ind­sats mod pira­te­ri, op­ly­ser For­svars­mi­ni­ste­ri­et.

Ind­sat­sen mod pira­te­ri i om­rå­det ved Afri­kas Horn har ind­til vi­de­re væ­ret en suc­ces, me­ner kom­man­dør­kap­ta­jn Per Moll Pe­ter­sen, der er chef på Absa­lon.

» Ope­ra­tio­nen har væ­ret og er sta­dig en suc­ces. Og det er vig­tigt, at vi fort­sat vi­ser til­ste­de­væ­rel­se i om­rå­det, så pira­te­ri ik­ke blom­strer op igen, « si­ger kom­man­dør­kap­ta­jn Per Moll Pe­ter­sen, der er chef på Absa­lon, til for­sva­rets hjem­mesi­de.

Si­den au­gust 2008 har Absa­lon sam­men med an­dre dan­ske flå­de­en­he­der tilbage- holdt 295 for­mode­de pira­ter, be­fri­et 78 gids­ler og af­vær­get 40 pira­ta­n­greb, op­ly­ser for­sva­ret.

Ud­sen­del­sen af Absa­lon ind­går i re­ge­rin­gens stra­te­gi for den dan­ske ind­sats mod pira­te­ri og væb­net rø­ve­ri til søs, der lø­ber fra 2015 til 2018.

Absa­lon har af­vær­get 40 pira­ta­n­greb ved Afri­kas Horn. Ar­kiv­fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.