Angst ko­ster os dyrt

Psy­ki­ske li­del­ser sen­der of­test dan­sker­ne ud af ar­bejds­mar­ke­det før tid, vi­ser ny rap­port

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk larh@ bt. dk

SYG­DOM

Lars Lin­de­vall I Dan­mark bryster vi os af at væ­re et af ver­dens lyk­ke­lig­ste fol­ke­færd. Men kig­ger man på be­folk­nin­gens re­el­le sund­heds­til­stand, teg­ner der sig et bil­le­de af, at der er pro­ble­mer med dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Hvert år er angst skyld i tabt pro­duk­tion som føl­ge af fra­vær fra ar­bejds­mar­ke­det for me­re end 8,6 mil­li­ar­der kro­ner her­hjem­me. Det er én af kon­klu­sio­ner­ne i en ny om­fat­ten­de rap­port ‘ Syg­doms­byr­den i Dan­mark’, som Sund­heds­sty­rel­sen står bag.

Den vi­ser blandt an­det, at psy­ki­ske li­del­ser er blandt de syg­dom­me, der of­test sen­der dan­sker­ne ud af ar­bejds­mar­ke­det. Angst er hvert år skyld i, at om­kring 2.000 dan­ske­re må til­ken­des før­tids­pen­sion. Det sva­rer til hver ot­ten­de af al­le ny­til­kend­te før­tids­pen­sio­ner her­hjem­me.

» Det er be­mær­kel­ses­vær- digt, at psy­ki­ske li­del­ser, som angst, de­pres­sion og skizof­re­ni, har så stor ind­fly­del­se på an­tal­let af før­tids­pen­sio­ner, ska­destu­e­be­søg, og at det ko­ster sam­fun­det så me­get i tabt pro­duk­tion, « si­ger Mads Lind, der er spe­ci­al­kon­su­lent i Sund­heds­sty­rel­sen.

17.000 ram­mes

Hvert år ram­mes 17.000 dan­ske­re af angst, vi­ser tal fra Land­s­pa­tien­tre­gi­ste­ret. Li­del­sen ko­ster statskas­sen dyrt, bå­de på grund af ud­gif­ter til be­hand­ling, men og­så på grund af tabt pro­duk­tion.

Der­for er det nød­ven­digt med en tid­lig ind­sats, hvis ik­ke li­del­sen skal få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en og for den en­kel­te, på­pe­ger fle­re eks­per­ter, som BT har talt med.

Sam­fun­dets skyld

Kon­klu­sio­nen kom­mer ik­ke bag på Eva Se­cher Mat­hi­a­sen, der er for­mand i Dansk Psy­ko­log Fore­ning.

» De sid­ste år har vi haft kend­skab til, at man­ge dan­ske­re li­der af angst og de­pres­sion, og at der er et me­get stort mør­ket­al af bor­ge­re, der har di­ag­no­sen, men som ik­ke har få­et den stil­let, for­di de ik­ke har få­et en psy­ko­log el­ler en læ­ge til at stille di­ag­no­sen, « si­ger Eva Se­cher Mat­hi­a­sen.

At fle­re dan­ske­re bli­ver ramt af en psy­kisk li­del­se skyl­des iføl­ge Eva Se­cher Mat­hi­a­sen, at vo­res sam­fund er ble­vet me­re præ­get af kon­kur­ren­ce og stil­ler krav til, at man skal bli­ve dyg­ti­ge­re, og at man skal pro­du­ce­re hur­ti­ge­re, in­den man bli­ver over­ha­let af nog­le an­dre.

» Der lig­ger et me­get stort pres på den en­kel­te. Et pres, som man er til­bø­je­lig til at in­ter­na­li­se­re, dvs. at ta­ge ind i os selv. Og det er et me­get

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015 sy­ge, og at de bli­ver van­ske­li­ge­re at be­hand­le. Det ta­ler for, at man bli­ver me­re op­mærk­som på det, « si­ger Kaj Spar­le Chri­sten­sen fra In­sti­tut for Fol­kes­und­hed ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Han me­ner, at læ­ger­ne skal ha­ve et bed­re kend­skab til ang­stens ker­ne­symp­to­mer, For lidt op­mærk­som­hed når pa­tien­ter­ne hen­ven­der » I man­ge år har der sig.væ­ret stør­re fo­kus på de­pres­sionsD syg­dom­me og knap så me­get på ang­sten. Kon­se­kven­sen er, at pa­tien­ter­ne bli­ver kro­nisk stort pres at læg­ge på især børn og un­ge, « si­ger hun. Et af pro­ble­mer­ne er, at man­ge prak­ti­se­ren­de læ­ger ik­ke ken­der nok til angst­li­del­ser, og der­for bli­ver man­ge di­ag­no­sti­ce­ret for sent, me­ner se­ni­o­r­for­sker Kaj Spar­le Chri­sten­sen.

e syg­dom­me, som flest dan­ske­re dør af, er hjer­te- kar­syg­dom­me og kræft, kon­klu­de­rer rap­por­ten. 136.000 dan­ske­re le­ver med angst. Hvert år ram­mes 17.000 dan­ske­re af angst. Angst ko­ster hvert år sam­fun­det over 8,6 mil­li­ar­der som føl­ge af tabt pro­duk­tion. Der­til kom­mer 950 mil­li­o­ner kro­ner i ud­gif­ter til be­hand­ling og ple­je. Per­so­ner med angst har år­ligt 780.000 fle­re be­søg hos al­ment prak­ti­se­ren­de læ­ger og 120.000 fle­re be­søg hos psykiatere el­ler psy­ko­lo­ger end per­so­ner uden angst. Hvert år er angst år­sag til 1.900 ny­til­kend­te før­tids­pen­sio­ner. Det sva­rer til hver 8. af al­le ny­til­ken­del­ser. Kil­de: Sund­heds­sty­rel­sen

Angst er ble­vet en fol­ke­syg­dom, der er ved at ud­kon­kur­re­re de­pres­sion.

Il­lu­stra­tion: Jakob Dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.