Hund fin­der sjæl­den trøf­fel på Lol­land

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aa­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NA­TUR

Svam­pe­eks­per­ten Chri­sti­an Lange fra Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um spid­se­de øren, da han for­le­den fik en ha­ve­e­jer fra

Naks­kov i te­le­fo­nen.

En Naks­kov- ha­ve­e­jers hund har snif­fet sig frem til trø­f­ler af den dy­re­ste og mest eks­klu­si­ve slags. Det er ba­re an­den gang si­den 1989, at den sær­li­ge trøf­fel er fun­det her­hjem­me. Ar­kiv­fo­to Man­dens hund hav­de snif­fet sig frem en gan­ske sær­lig sort trøf­fel bag et ege­træ, og Lan­ges ef­ter­føl­gen­de un­der­sø­gel­se vi­ste, at det dre­jer sig om den su­per­sjæld­ne og eks­klu­si­ve trøf­fel ’ tu­ber ma­crosporum’, der kun er fun­det én gang før her­hjem­me, nem­lig på Thurø i 1989.

Ægte stinka­dorus

Den­gang blev trø­f­len ude­luk­ken­de fun­det, for­di den skab­te en for­fær­de­lig stank.

Ki­l­op­ri­sen lø­ber let op i fle­re tu­sind kro­ner, så trøf­fel­find­e­ren fra Lol­land hå­ber nu på, at en gour­metre­stau­rant vil hen­ven­de sig som kø­ber

an­ge eks­per­ter reg­ner den sor­te tu­ber ma­crosporum- trøf­fel for end­nu me­re de­li­kat end den be­røm­te pe­ri­gord- trøf­fel.

» Jeg har drømt om, men al­drig tro­et på, at jeg en dag selv skul­le stå med et ek­sem­plar af tu­ber ma­crosporum fra Dan­mark i hån­den. Det er gan­ske en­kelt et fan­ta­stisk fund, og jeg er tak­nem­me­lig for, at fin­de­ren tog kon­takt til mig, « si­ger Chri­sti­an Lange. I øv­rigt be­teg­ner han sma­gen så­le­des:

» Først min­de­de den mig om fri­ske has­sel­nød­der, der­ef­ter kom der en ret skarp ef­ter­s­mag af no­get hvid­løgs­ag­tigt. Det var helt klart en op­le­vel­se at sma­ge trø­f­len, selv om det er svært at si­ge, om den egent­lig smag­te godt. Min ko­ne brød sig ik­ke om den. «

Han til­fø­jer, at han blev nødt til at flyt­te trø­f­len fra kø­le­ska­bet, for­di he­le kø­le­ska­bet kom til at lug­te af trøf­fel.

Den stør­ste trøf­fel i det ak­tu­el­le fund ve­jer 22 gram. Der er tid­li­ge­re i år fun­det an­dre spi­se­li­ge trø­f­ler i Dan­mark, men det har væ­ret af min­dre de­li­ka­te og bil­li­ge­re ar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.