’ JAN LUND­ME HAR LAGT OS PÅ IS’

BT - - KULTUR -

fast­holdt, at det var den en­kel­te re­dak­tions be­slut­ning. Ef­ter­føl­gen­de blev for­sla­get af­vist af un­der­hold­nings­re­dak­tør Jan Lund­me, ef­ter det var frem­sendt skrift­ligt.

» Det un­drer mig vir­ke­lig me­get, at det end­nu en gang vi­ser sig, at DR på den må­de neg­li­ge­rer den fol­ke­li­ge dan­ske un­der­hold­ning. Som det jo i for­vej­en sker bl. a. på P3 og P4. Det er som om, der er nog­le få smags­dom­me­re, der har be­slut­tet, at alt, hvad der er fol­ke­ligt og hen­ven­der sig til al­min­de­li­ge men­ne­sker - især i provin­sen - skal hol­des ude af pu­blic ser­vi­ce- sta­tio­nen DR, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

Drop­pet til grand­prix

Ef­ter hans me­ning har un­der­hold­nings­re­dak­tør Jan Lund­me lagt Brød­re­ne Ol­sen på is.

» Det er jo ik­ke før­ste gang, vi op­le­ver den form for be­hand­ling fra Lund­mes si­de. Vi fik besked om, at vi skul­le hol­de en uge fri op til grand­prixet på Refsha­leø­en. Men vi blev drop­pet. Det gad man ik­ke med­dele os. Vi er ble­vet klip­pet ud af en ud­sen­del­se (’ Her er dit liv’, red.). Al­le ved, hvad vo­res sejr i Me­lo­di Grand Prix be­tød for DR, « si­ger Jør­gen Ol­sen. Med hen­vis­ning til, at DR an­gi­ve­ligt hav­de plan­lagt at træk­ke sig ud af grand­prixet ef­ter 2000. Men så kom ’ Fly on the Wings of Love’.

» Det er fuld­stæn­dig rig­tigt, at vi har mod­ta­get et for­slag om et ju­bilæumsshow. Det blev be­hand­let på det ugent­li­ge re­dak­tør­mø­de, hvor der sid­der ot­te re­dak­tø­rer sam­men, « si­ger un­der­hold­nings­re­dak­tør Jan Lund­me.

DRs stra­te­gi

» Vi blev eni­ge om at si­ge nej. Det er alt­så ik­ke min be­slut­ning ale­ne. Vi tak­ker nej til man­ge ide­er. Nog­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.