’’

BT - - KULTUR - Nol­ler Ol­sen

Det er no­get med at ta­ge den med ro. Kom­me i gang - li­ge så stille. Jeg reg­ner med at væ­re i om­drej­nin­ger igen til næ­ste job 1. ok­to­ber

der­vejs tab­te jeg lidt af min ny­re­funk­tion, som skul­le genop­ret­tes, « si­ger Nol­ler Ol­sen, og til­fø­jer:

» Selv­føl­ge­lig var det ka­non hårdt bag­ef­ter - i fem da­ges tid. Men si­den er det gå­et hur­tigt fremad. «

Ud­over nog­le ån­de­dræts­pro­ble­mer, der føl­ger med en ind­til vi­de­re lav puls un­der søvn, er der in­gen fy­si­ske pro­ble­mer.

Går 1,5 km dag­ligt

» Jeg vil­le da ger­ne væ­re lidt me­re mo­bil, end jeg er nu. Jeg går om­kring halvan­den ki­lo­me­ter om da­gen ef­ter råd fra læ­ger­ne. Når jeg sæt­ter det op til to, kan jeg ha­ve lidt ån­de­dræts­pro­ble­mer. «

» Til gen­gæld mær­ker jeg stort set ik­ke no­get, når jeg er i ro. Det er no­get med at ta­ge den med ro. Kom­me i gang - li­ge så stille. Jeg reg­ner med at væ­re i om­drej­nin­ger igen til det næ­ste job 1. ok­to­ber. Om ik­ke an­det må jeg bru­ge en stol på sce­nen. Og el­lers er der den mu­lig­hed, at Jør­gen må spil­le ale­ne. Det er sket et par gan­ge, da det vi­ste sig, at min ope­ra­tion blev me­re om­fat­ten­de end først tro­et. I øv­rigt er jeg ved at væ­re utå­l­mo­dig ef­ter, at der sker no­get, « si­ger Nol­ler Ol­sen med et smil.

Iføl­ge læ­ger­ne skul­le Nol­ler Ol­sen væ­re fy­sisk helt fit i ja­nu­ar. Blandt de før­ste ting, han ven­ter på at ka­ste sig over, er et so­lo­al­bum, der har væ­ret sat på stand­by. Det bli­ver hans før­ste so­l­o­p­la­de i den 50 år lange kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.