Fejrer 50 års ju­bilæum

BT - - KULTUR - Fo­to: Mat­t­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

JU­BILÆUM

Fre­dag er det præ­cis 50 år si­den, Brød­re­ne Ol­sen op­t­rå­d­te før­ste gang som band. Den­gang 11- åri­ge Ni­els og 15- åri­ge Jør­gen var sam­men med to ven­ner op­varm­nings­band for det bri­ti­ske su­per­band The Kinks i K. B. Hal­len.

Sir Cliff s ’ Lucky Lips’. Si­den er de ble­vet ven­ner med den en­gel­ske pop­pio­ner.

Stærkt bro­der­skab

» På det se­ne­ste har jeg tænkt me­get over, hvor stolt jeg er af vo­res kar­ri­e­re. Det har jeg ik­ke al­tid væ­ret. Der har væ­ret pe­ri­o­der, hvor jeg var på- til at del­ta­ge i Cliff Ri­chards fød­sels­dags­fest.

» Bro­der­ska­bet står stær­ke­re og stær­ke­re. Hvor er der fo­re­gå­et man­ge store ting i vo­res fæl­les liv, og hvor er det fan­ta­stisk, at vi har kun­net hol­de sam­men. Det sæt­ter det lidt i re­lief, hvis man sam­men­lig­ner med net­op The Kinks. De to brød­re Da­ve og Ray Davies har væ­ret fj en­der i åre­vis. Som dem har vi haft for­fær­de­ligt man­ge slå­skam­pe, men vi har dæle­me og­så haft fan­ta­stisk man­ge gyld­ne øje­blik­ke. Selv da vo­res børn lå og krav­le­de bag højt­ta­ler­ne, og der var an­det at tæn­ke på, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

» Der var og­så et tids­punkt, hvor jeg lå bag højt­ta­ler­ne. Jeg kun­ne ik­ke en­gang krav­le, « til­fø­jer Nol­ler Ol­sen gri­nen­de. Med hen­vis­ning til sin lange pe­ri­o­de som mis­bru­ger.

Ju­bilæ­et fejres med et show på TV 2 Char­lie, der sen­des se­ne­re, i ok­to­ber. jae

Brød­re­ne Nol­ler og Jør­gen Ol­sen er stol­te over de­res kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.