’’

BT - - KULTUR - Nol­ler Ol­sen

Vi er en unik hi­sto­rie i dansk mu­sik

Si­den har kar­ri­e­ren budt på op- og ned­t­u­re, men det er lyk­ke­des dem at hol­de sam­men si­den 1965. Kul­mi­ne­ren­de med den over­ra­sken­de sejr i Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 2000.

Ju­bilæ­et fal­der sam­men med en an­den be­gi­ven­hed, der på me­re end én må­de kan kæ­des sam­men med brød­re­ne. 14 ok­to­ber er de in­vi­te­ret til kon­cert og fest med Cliff Ri­chard, der fejrer sin 75 års fød­sels­dag i Roy­al Al­bert Hall. Det før­ste num­mer, Jør­gen og Nol­ler lær­te at spil­le som hhv. seks- og tiårig, var

Jør­gen

Duo­en

I

De­res vir­ket af de ro­ck­kol­le­ger, der så ned på os. I dag tør jeg si­ge det: Vi er en unik hi­sto­rie i dansk mu­sik. Og jeg er så glad for, at det er lyk­ke­des os at hol­de sam­men på vo­res fa­mi­li­er; at vi sta­dig ses og hol­der sam­men, « si­ger Nol­ler Ol­sen, der hå­ber at væ­re fy­sisk klar

FAKTA OM BRØD­RE­NE OL­SEN hvil­ket kun er over­gå­et af Ras­mus Se­e­bach. De dan­ne­de de­res før­ste band The Kids al­le­re­de i 1965, da de var hhv. 15 og 11 år gam­le, og sam­me år spil­le­de grup­pen som op­varm­nings­band til The Kinks ved en kon­cert i K. B. Hal­len.

delt­og beg­ge i mu­si­ca­len ’ Hair’ i Cir­kus­byg­nin­gen i marts 1971, og se­ne­re var de på tur­né med fo­re­stil­lin­gen rundt i Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge. Brød­re­ne Ol­sen ud­gav

De

i 1972 al­bum­met ’ Ol­sen’, der blev det før­ste til at sæl­ge over 100.000 ek­sem­pla­rer i Dan­mark.

har haft store hit med sing­ler­ne ’ An­ge­li­na’ ( 1972), ’ Julie’ ( 1977), ’ San Fran­ci­sco’ ( 1978), ’ Dans Dans Dans’ ( 1979), ’ Ma­rie, Ma­rie’ ( 1982), ’ Neon Ma­don­na’ ( 1985). Nog­le af dis­se har del­ta­get i det dan­ske Me­lo­di Grand Prix, hvor en­ten duo­en el­ler Jør­gen Ol­sen ale­ne har del­ta­get i alt ni gan­ge.

De

Ol­sen er født 15. marts 1950, og Ni­els ’ Nol­ler’ Ol­sen er født 13. april 1954.

har solgt 11. mio. en­he­der på ver­dens­plan, hvis man ta­ger op­sam­lings­pla­der med.

Dan­mark solg­te Brød­re­ne Ol­sen ale­ne i pe­ri­o­den 20002005 256.900 al­bum, kun over­gå­et af Kim Lar­sen.

’ Wings of Love’- al­bum fra 2000 lå på før­ste­plad­sen af al­bum- hit­lis­ten i 15 uger,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.