Dømt skyl­dig ved en fejl

Ny rap­port af­slø­rer al­vor­li­ge fejl, der før­te til dom ef­ter be­sti­alsk se­xdrab

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

AMAN­DA KNOX- SA­GEN

Den ita­li­en­ske hø­jeste­ret of­fent­lig­gør et 52 si­der langt do­ku­ment, der for­kla­rer, hvor­dan ame­ri­kan­ske Aman­da Knox og hen­des da­væ­ren­de kæ­re­ste Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to kun­ne bli­ve kendt skyl­di­ge i dra­bet på Me­re­dith Ker­cher – på trods af, at de var uskyl­di­ge.

Sa­gen om den nu 28- åri­ge Aman­da Knox har væ­ret en lang én af slagsen. Først blev hun og hen­des da­væ­ren­de ita­li­en­ske kæ­re­ste Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to kendt skyl­di­ge for se­xdra­bet på den 21- åri­ge Me­re­dith Ker­cher, som Knox bo­e­de med i den ita­li­en­ske by Peru­gia i 2007.

Fri­fun­det og dømt igen

I 2011 blev de fri­fun­det, og i 2014 blev de dømt igen i an­ke sa­gen. Men i slut­nin­gen af marts 2015 blev Knox så en­de­ligt fri­fun­det i den langstrak­te rets­sag. I mel­lem­ti­den har ’ Foxy Knoxy’, som pres­sen døb­te hen­de, til­bragt fi­re år i fængsel. Nu kom­mer den ita­li­en­ske hø­jeste­ret med de­res for­kla­ring på, hvor­for Aman­da Knox og Ra­fa­el­le Sol­le­ci­to blev fri­fun­det i et 52 si­der langt do­ku­ment.

I sel­ve ef­ter­forsk­nin­gen af i en se­xleg, og det før­te til dradra­bet har der bet.væ­ret ’ al­vor­li­ge ude­la­del­ser’ samt ’ be­mær­ke­len ita­li­en­ske hø­jeste­ret ses­vær­di­ge fejl’ i ef­ter­forsk­gi­ver dog og­så den store me­nin­gen, der før­te til dom­di­e­be­vå­gen­hed skyl­den for me­ne over Knox og Sol­le­ci­to. den sju­ske­de efterforskning, Der­u­d­over ly­der det og­så, at da ef­ter­for­sker­ne til­sy­ne­la­der ik­ke var no­get be­vis for, den­de har følt sit pres­set til at at Knox og Sol­le­ci­to be­fandt fin­de en el­ler fle­re skyl­di­ge for sig i hjem­met, da det be­sti­a­lat til­freds­stil­le pres­sen i den ske drab på bri­ti­ske Me­re­dith op­sigtsvæk­ken­de sag. Ker­cher fandt sted. Knox og Sol­le­ci­to har un­der he­le for­lø­bet hæv­det, at de til­brag­te af­te­nen hos Sol­le­ci­to. En mand fra El­fen­ben­sky­sten, som Ker­cher an­gi­ve­ligt har kendt, blev kendt skyl­dig i dra­bet, og han har få­et 16 års fængsel.

Fun­det nøgen i blod­pøl

Man fandt Ker­cher lig­gen­de halv­nø­gen i en blod­pøl med hal­sen skå­ret over, og hun var ble­vet til­delt over 40 kniv­stik.

Det for­lød, da rets­sa­gen først fandt sted, at de tre samt en fjer­de mand hav­de ind­gå­et

Aman­da Knox trå­d­te frem for pres­sen tid­li­ge­re i år, da ita­li­ensk hø­jeste­ret en­de­ligt fri­kend­te hen­de for mor­det på den bri­ti­ske stu­de­ren­de Me­re­dith Ker­cher i Peru­gia, Ita­li­en, 2007. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.