Char­me­trold i Si­na­tras fod­spor

BT - - NAVNE - Kjeld Frand­sen df@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR MOR­GEN

Da den ame­ri­kan­ske san­ger Frank Si­na­tra for­lod den­ne ver­den i 1998, op­stod der et vist tom­rum med hen­syn til croo­ne­re, alt­så mand­li­ge kunst­ne­re, der på ele­gant og per­son­lig vis – og i et ja­zz­re­la­te­ret sprog – kun­ne for­tol­ke vær­ker fra ’ den store ame­ri­kan­ske sang­bog’.

Selv­føl­ge­lig kun­ne ve­te­ra­nen To­ny Ben­nett til en vis grad over­ta­ge Frank Si­na­tras po­si­tion, og hen ad vej­en kom der da og­så en­kel­te yn­gre kræft er som Har­ry Con­ni­ck Jr., Cur­tis Sti­gers og Ja­mie Cul­lum på ba­nen. Og for en halv snes år si­den vi­ste der sig så en ny ko­met på croo­ner- him­len.

Bå­ret frem af mor­far

Han hed­der Mi­cha­el Bublé, og han er født og op­vok­set i Bur­na­by, Bri­tish Co­lum­bia, Ca­na­da. Her lyt­te­de han som an­dre un­ge men­ne­sker til ti­dens mu­sik, men da hans mor­far be­gynd­te at præ­sen­te­re ham for pla­der med The Mills Bro­t­hers, Nat King Co­le, El­la Fitz­ge­rald og Frank Si­na­tra, åb­ne­de der sig en ny, fa­sci­ne­ren­de og in­spi­re­ren­de, ver­den for ham.

Gan­ske vist var han for ung til bå­de at få en­tré og til at op­træ­de på de lo­ka­le ja­zz­klub­ber, men hel­dig­vis var hans mor­far blik­kensla­ger, og han til­bød gra­tis ar­bej­de til så­vel mu­si­ke­re som klu­be­je­re, blot de vil­le la­de hans bar­ne­barn op­træ­de med et par num­re.

Som 17- årig vandt Mi­cha­el Bublé før­ste­præ­mi­en i ta­lent­kon­kur­ren­cen ’ Ca­na­di­an Youth Ta­lent Search’, men sit egent­li­ge gen­nem­brud fi k han, da han i 2000 blev hy­ret til at syn­ge ved et bryl­lup, hvor bru­dens far var Ca­na­das tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster, Bri­an Mul­ro­ney. Han blev så be­gej­stret, at han sat­te Mi­cha­el Bublé i for­bin­del­se med den ame­ri- kan­ske pro­du­cer og ar­ran­gør David Fo­ster, på hvis sel­skab, 143 Records, Mi­cha­el Bublé i 2003 ud­send­te de­but- cd’en ’ Mi­cha­el Bublé’.

På al­bum­met blan­de­de san­ge­ren ja­zzklas­si­ke­re som ’ The Way You Look To­night’ med po­p­san­ge som ’ Cra­zy Litt­le Thing Cal­led Love’, og det skul­le snart fø­re til solide pla­ce­rin­ger på al­ver­dens hit­lis­ter.

Si­den er det ba­re gå­et slag i slag for Mi­cha­el Bublé, der ud­over stem­me­pragt har så­vel char­me som ka­ris­ma. Det er ble­vet til mildt sagt suc­ces­ful­de kon­cer­ter og pla­deud­gi­vel­ser, hvor den char­me­ren­de tra­di­tions­bæ­rer sup­ple­rer ’ klas­si­ske’ san­ge med nye vær­ker, her­un­der pop­hit som ’ Ha­ven’t Met You Yet’, ’ Eve­ryt­hing’, ’ Ho­me’ og ’ It’s a Beau­ti­ful Day’, der al­le har Mi­cha­el Bublé som medop­havs­mand.

Ita­li­en­ske rød­der

I lig­hed med ik­ke så få an­dre ægte croo­ne­re har Mi­cha­el Bublé ita­li­en­ske aner, og han har si­den 2005 haft ita­li­ensk- ca­na­disk stats­bor­ger­skab.

I 2011 blev han gift med den ar­gen­tin­ske sku­e­spil­le­rin­de Lu­isa­na Lo­pi­la­to, med hvem han i 2013 fi k søn­nen No­ah. Net­op nu ven­ter par­ret de­res an­det barn, og der­til er Mi­cha­el Bublé ved at bars­le med et nyt al­bum.

Den ca­na­di­ske san­ger Mi­cha­el Bublé, der som gan­ske ung blev gre­bet af de klas­si­ske ja­zz­vo­ka­li­ster og de­res re­per­toi­re, er som ægte croo­ner ble­vet en af nu­ti­dens bedst sæl­gen­de mu­si­ke­re. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.