Kug­les­kør ko­me­die

BT - - TV -

KO­ME­DIE

Pe­ter LaFl­eur er en ka­ris­ma­tisk mand, som ik­ke for­lan­ger så me­get af til­væ­rel­sen. Han dri­ver et neds­lidt fi tnes­scen­ter med nav­net ” Avera­ge Joe”. Ste­dets mærk­vær­di­ge kli­en­tel be­står blandt an­det af en sel­ver­klæ­ret sørø­ver, en nørd, som drøm­mer om at im­po­ne­re en uop­nå­e­lig hep­pe­kor­s­le­der, en over­be­gej­stret fan af obs­ku­re sports­gre­ne, en småt­be­ga­vet ung mand samt en kæp­høj bed­re­vi­den­de ty pe, som i vir­ke­lig­he­den ik­ke aner no­get som helst. En dag fal­der Whi­te Good­man over det­te mær­ke­li­ge fi tnes­scen­ter, og han be­slut­ter at kø­be det. Good­man ejer al­le­re­de en ræk­ke fas­hio­nab­le fi tnes­scen­tre, og med Pe­ters to­ta­le man­gel på for­ret­nings­sans er det en en­kel sag for Whi­te at få fi ngre i ” Avera­ge Joe”. Men ban­ken, som skal ta­ge sig af over­ta­gel­sen af ste­det, sen­der Ka­te Ve­atch, som i ste­det for at fuld­fø­re han­de­len fal­der pla-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.