SAS- FLY NØDLANDER I AAL­BORG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for ot­te år si­den 2007:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det er vig­tigt, at du la­der din in­dre lø­ve brø­le og ik­ke går rundt og er som en tam­kat. Du fi nder dig i for me­get, og det ge­ne­rer dig. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du er sam­men med nog­le men­ne­sker i dag, som vil gi­ve dig nye og spæn­den­de in­spira­tio­ner til, hvor­dan no­get kan bli­ve gjort nem­me­re i din hver­dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan i dag mø­de din el­ske­de på den hvi­de he­st. Det er en god idé at ta­ge en kon­takt til en be­stemt per­son, hvis du måt­te øn­ske det­te. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Hvis der er no­get, som går dig på, så er det en god idé, at du ta­ger ty ren ved hor­ne­ne og får sagt fra, så­dan at du ik­ke går og bræn­der in­de med det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du får sty ret din lyst til din nys­ger­rig­hed og til at væ­re ude i den fri­ske luft i dag. Du vil mø­de et men­ne­ske, som gi­ver dig ny in­spira­tion. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan reg­ne med al den hjælp, som du måt­te øn­ske dig. Du er der for an­dre. I dag vil du mær­ke, at an­dre er der for dig, og det fø­les skønt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er lagt op til en dej­lig dag, hvor drøm­me kan gå i op­fyl­del­se el­ler det mod­sat­te, at il­lu­sio­ner bri­ster. Alt eft er hvor du er i dit liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du er i dit ge­ni­a­le og fan­ta­si­ful­de hjør­ne i dag. Du er og­så i fest­stem­ning, og det er li­ge, hvad der pas­ser dig selv og di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

133). ( Svær 62). ( Mid­del 38). ( Nem

Et SAS- fly tvin­ges til at nød­lan­de i Aal­borg Luft­havn, da det har pro­ble­mer med sit lan­dings­hjul. In­gen kom­mer til ska­de, selv om fly­ets høj­re mo­tor bry­der i brand.

Ar­kiv­fo­to: Lars Horn/ Bag­hu­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.