OL­SENS EFTERM

Til som­mer er Mor­ten Ol­sen fær­dig som land­stræ­ner ef­ter 16 år i spid­sen. Man­ge års flot­te resultater og suc­ces­ful­de kva­li­fi­ka­tio­ner ri­si­ke­rer at bli­ve glemt, hvis EM- slut­run­den næ­ste som­mer glip­per

BT - - EM- KVALIFIKATION - OL­SENS ARV Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Lad os be­gyn­de med at slå det helt fast. Dan­mark har sta­dig en mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til EM næ­ste som­mer i Frankrig. Men dan­sker­ne har gjort det me­re end svært for dem selv ef­ter de to 0- 0- kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en, hvor lands­hol­det med land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens eg­ne ord ram­te bun­den.

Det var langt fra det sce­na­rie, eks­per­ter, jour­na­li­ster, Mor­ten Ol­sen og nok og­så lands­holds­spil­ler­ne selv hav­de fo­re­stil­let sig, da det stod klart, at EM- slut­run­den blev ud­vi­det fra 16 del­ta­gen­de lan­de til 24. se­kre­tær og ven af Mor­ten Ol­sen, Jim Stjerne Hansen, hå­ber, at folk vil hu­ske Mor­ten Ol­sen for he­le den lange pe­ri­o­de, han har haft som land­stræ­ner.

» Det må ik­ke øde­læg­ge et ef­ter­mæ­le hos en fan­ta­stisk land­stræ­ner for Dan­mark i en lang år­ræk­ke. Jeg hå­ber, at folk i al­min­de­lig­hed og pres­sen i sær­de­les­hed vil be­døm­me ham på he­le pe­ri­o­den og ik­ke på det sid­ste ind­tryk. Men der er et gam­melt dansk mund­held, der si­ger, at det sid­ste ind­tryk er me­get af­gø­ren­de. Og det vil det sik­kert og­så væ­re her, men det må ik­ke skær­me for hans sam­le­de ind­sats som land­stræ­ner., « si­ger Jim Stjerne Hansen og fort­sæt­ter:

» De kan sta­dig nå at kva­li­fi­ce­re sig, når de for­ment­ligt skal ud i nog­le playoff- kam­pe. Og så vil snak­ken væ­re en helt an­den, hvis det lyk­kes. Der er in­gen tvivl om, at Mor­ten Ol­sen vil el­ske at af­slut­te det kredsløb med et EM i Frankrig, hvor det bå­de for ham og for dansk lands­holds­fod­bold be­gynd­te i 1984. «

Ef­ter­mælet på­vir­kes

Sportsredaktør på Jyl­landsPo­sten, Chri­sti­an Thye- Pe­ter­sen, er dog me­re kon­tant i sin vur­de­ring af si­tu­a­tio­nen.

» Det vil uund­gå­e­ligt på­vir­ke Mor­ten Ol­sens ef­ter­mæ­le, hvis han si­ger far­vel til dansk fod­bold med den præ­sta­tion, vi så mod Ar­me­ni­en. Der vil selv­føl­ge­lig hen ad vej­en kom­me nu­an­cer, men man skal ik­ke un­der­ken­de styr­ken i det sid­ste ind­tryk, og man skal ik­ke un­der­ken­de, hvor me­get det be­ty­der, hvis Mor­ten Ol­sen glip­per den før­ste EM- slut­run­de med 24 hold, « si­ger han.

Chri­sti­an Thye- Pe­ter­sen på­pe­ger, at det vil be­ty­de, at op­fat­tel­sen af Ol­sen vil æn­dre sig fra at væ­re af en land­stræ­ner, der er blandt de mest be­ty­den­de i DBUs hi­sto­rie på grund af hans flot­te resultater, og for­di han har æn­dret lands­hol­dets må­de at spil­le fod­bold på.

» Det er hans ef­ter­mæ­le nu og her, men man ta­ger en stor del af det væk, hvis han slut­ter med to kik­se­de kva­li- fi­ka­tio­ner, hvor det vil væ­re de­ci­de­ret dår­ligt i den sid­ste kva­li­fi­ka­tion, hvis Dan­mark ik­ke kom­mer til EM med 24 del­ta­ger­lan­de, « ud­dy­ber han.

I au­gust hav­de den læn­ge ven­te­de fod­bold­film ’ Som­me­ren ’ 92’ pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer. Her føl­ger man de dan­ske EM- hel­te fra 1992 ført an af den af­dø­de land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. De­bat­ten om ar­ven ef­ter ’ Ri­car­do’ blev ta­get op for en stund igen. Man­ge har ment, at han ik­ke fik nok kre­dit for si­ne be­drif­ter med det dan­ske lands­hold. Det er først kom­met lidt med ti­dens gang, har nog­le ment.

Og det me­ner den tid­li­ge­re pres­se­chef i DBU og man­ge­åri­ge jour­na­list, Frits Ahlstrøm, og­så vil væ­re til­fæl­det med Mor­ten Ol­sen.

» I det øje­blik, Mor­ten først er holdt op, fin­der al­le ud af, hvor god han i vir­ke­lig­he­den har væ­ret for dansk fod­bold. Med de resultater, han har præ­ste­ret med del­ta­gel­se i fle­re slut­run­der, er det im­po­ne­ren­de i be­tragt­ning af, hvor lil­le et spil­ler­ma­te­ri­a­le vi egent­lig har, og hvor svært det har væ­ret i de se­ne­re år, hvor spil­ler­ne i de uden­land­ske klub­ber ik­ke har få­et den spil­le­tid, der skal til for at kla­re sig og løf­te lands­hol­det, « si­ger Al­h­strøm og un­der­stre­ger i en be­stemt to­ne:

» Når Mor­ten er væk, vil den dan­ske fod­bold­be­folk­ning ven­de tilbage til al­le de glæ­der, der har væ­ret med ham som træ­ner. Man­ge gan­ge bli­ver man først hyl­det for det, man har præ­ste­ret, når man ik­ke er der me­re. «

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Der har væ­ret bå­de op- og ned­t­u­re med Mor­ten Ol­sen som land­stræ­ner, men hvis det he­le slut­ter med end­nu en mis­set slut­run­de, ri­si­ke­rer hans ef­ter­mæ­le at bli­ve præ­get af de ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser. Fo­to: Hen­ning Bagger,

Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.