Suárez: Al­le ved, Mes­si er bedst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk) GYL­DEN TRIO

Det vil­le væ­re pænt langt fra sand­he­den at på­stå, at Dan­mark i de to se­ne­ste EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en har væ­ret in­vol­ve­ret i en sand må­l­fest.

To gan­ge 0- 0 har eft er­ladt Dan­mark med rin­ge mu­lig­he­der for at snup­pe en af de to øver­ste plad­ser i Grup­pe I, som gi­ver di­rek­te kva­li­fi ka­tion til EM­slut­run­den i Frankrig næ­ste år. Li­ge me­get hvad, er Dan­mark afh æn­gig af, at Albanien sæt­ter po­int til i de to sid­ste kam­pe.

For at be­va­re en re­el mu­lig­hed for al­li­ge­vel at snup­pe en di­rek­te bil­let, kræ­ver det en sejr, når Dan­mark næ­ste gang mø­der grup­pens top­hold fra Portu­gal, der ta­ger imod på den ibe­ri­ske halvø.

Dan­sker­ne skal imid­ler­tid ik­ke for­ven­te no­gen nem kamp, hvis det står til portu­gi­se­rens land­stræ­ner, Fer­nan­do Santos.

» Nu ven­ter Dan­mark i næ­ste kamp. Vi skal spil­le den som om, det er en fi - na­le. Sejr er helt af­gø­ren­de i den kamp. Vi har ta­get et vig­tigt skridt ved at slå

I sid­ste sæ­son løb FC Bar­ce­lo­na, med stort set alt. Po­kal­tit­len, La Liga og som kro­nen på vær­ket, Champions League. Hol­det kun­ne i høj grad tak­ke den far­li­ge an­greb­s­trio, Ney­mar, Lio­nel Mes­si og Lu­is Suárez. Sidst­nævn­te af­slø­rer nu hem­me­lig­he­den bag sam­ar­bej­det.

Den tid­li­ge­re Li­ver­pool­spil­ler for­tæl­ler, at for- hol­det mel­lem de store in­di­vi­du­a­li­ster er godt, så læn­ge de al­le ved, at Mes­si er den bed­ste.

» Vi er her al­le af sam­me grund. At vin­de tit­ler for Bar­ce­lo­na. For­hol­det mel­lem os er rig­tig godt. Bå­de på og uden for ba­nen. Vi ved al­le, at Leo er den bed­ste, og in­gen af os for­sø­ger at over­gå el­ler mat­che det, han gør, « for­tæl­ler Suárez i et in­ter­view med avi­sen La Vangu­ar­dia.

Den stær­ke trio, som er ble­vet døbt ’ MSN’ ( Mes­si, Su­a­rez, Ney­mar), blev i sid­ste sæ­son no­te­ret for van­vit­ti­ge 122 mål til­sam­men. Det er iføl­ge Suárez ik­ke et tegn på, at de kon­kur­re­rer in­ter­nt om at sco­re fl est mål. Tvær­ti­mod, fast­slår uru­gu­ay­a­ne­ren.

» Der fi ndes ik­ke ja­lou­si mel­lem os. Vi er en del af et hold, og vi kon­kur­re­rer ik­ke med hin­an­den. Hav­de vi al­le kon­kur­re­ret om at væ­re num­mer ét, vil­le ting ene bli­ve kom­pli­ce­re­de. «

Selv­om trio­en ik­ke kon­kur­re­rer om at sco­re fl est mål, kan Lu­is Suárez al­li­ge­vel pra­le af, at han er kom­met bedst fra start i den nye sæ­son. Fem mål er han no­te­ret for, to fl ere end Mes­si, mens Ney­mar er må­l­løs ind­til vi­de­re.

BNB

Fra ven­stre Ney­mar, Lio­nel Mes­si og Lu­is Suárez. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.