Yd­my­get

Sve­ri­ge kan og­så mis­se EM eft er klart ne­der­lag til Østrig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FY FA’N Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Li­ge­som Dan­mark er Sve­ri­ge i fa­re for ik­ke at kva­li­fi ce­re sig til næ­ste års EM­slut­run­de i Frankrig eft er 1- 4 hjem­me mod Østrig, der til gen­gæld er klar til EM.

Sve­ri­ge var lidt for ven­li­ge på Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm, da Østrig var på be­søg, og der­for kan det bli­ve svært at kom­me med til EM i fod­bold til næ­ste år.

Østrig vandt fortjent 4- 1, og der­med dum­pe­de Sve­ri­ge ned på tred­je­plad­sen i kva­li­fi - ka­tions­grup­pe G in­den de to sid­ste kam­pe.

Al­le­re­de eft er ni mi­nut­ters spil kom gæ­ster­ne for­an, ef­ter at sven­sker­nes Kim Käll­ström satsede alt for kraft igt på at prik­ke bol­den fra Zlat­ko Junuzovic. Og da ak­tio­nen fo­re­gik i det kri­mi­nel­le felt, pe­ge­de kam­pens dom­mer, Car­los Ve­la­sco Car­bal­lo fra Spa­ni­en, på plet­ten.

Den sven­ske må­l­mand, An­dreas Isaks­son, er bå­de dyg­tig og ru­ti­ne­ret, men han er no­gen­lun­de li­ge så dår­lig til at red­de straff es­park som hol­læn­der­nes Jas­per Cil­les­sen. Og Østrigs David Ala­ba fi k da og­så nar­ret Isaks­son til at ka­ste sig til sin ven­stre si­de, hvor­eft er Bay­ern Mün­chen­spil­le­ren pla­ce­re­de sit skud i mod­sat­te si­de.

Syv mi­nut­ter før pau­sen blev det 2- 0, da et østrigsk ind­kast blev for­læn­get til ba­ge­ste stol­pe, hvor Martin Har­nik he­a­de­de bol­den for­bi An­dreas Isaks­son.

I an­den halv­leg hav­de Marcus Berg en kæm­pe mu­lig­hed for at brin­ge Sve­ri­ge tilbage i kam­pen, men hans hel­fl ug­ter fra tre me­ters af­stand vip­pe­de Østrigs må­l­mand, Ro­bert Al­mer, over mål.

I ste­det blev det 12 mi­nut­ter før tid til 3- 0, da Marc Jan­ko score­de på op­læg fra David Ala­ba. Martin Har­nik øge­de til 4- 0, in­den Zla­tan Ibra­him­ovic fi k py­n­tet på re­sul­ta­tet.

Der­med har Østrig for før­ste gang no­gen­sin­de kva­li­fi - ce­ret sig til en EM- slut­run­de. Al­pelan­det har gan­ske vist del­ta­get en gang før, men det var i 2008, hvor lan­det sam­men med Schweiz ar­ran­ge- re­de slut­run­den. Beg­ge hold røg iøvrigt ud eft er pul­je­spil­let ved den lej­lig­hed.

Nu er Østrig med igen, mens Sve­ri­ge kun lig­ger num­mer tre i kva­li­fi ka­tions­pulj­en, for­di Rusland sam­ti­dig vandt 7- 0 over Lie­ch­tenste­in. Da Mon­te­ne­gro og­så slog Mol­d­ova, er Sve­ri­ge kun for­an Mon­te­ne­gro med et en­kelt po­int.

Sve­ri­ge mang­ler i de to sid­ste kam­pe Mol­d­ova og Lie­ch­tenste­in, og de kan sta­dig gå for­bi Rusland, som er to po­int for­an, og som mang­ler Mon­te­ne­gro og Mol­d­ova.

Mon­te­ne­gro mang­ler for­u­den Rusland og­så Østrig, men i vær­ste fald bli­ver Sve­ri­ge alt­så kun num­mer fi re i pulj­en, og i så fald går de de­fi - ni­tivt glip af EM.

Østrig ( hvi­de trø­jer) vandt 4- 1 over Sve­ri­ge i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen og er der­med klar til slut­run­den næ­ste år. Sve­ri­ge har der­i­mod pro­ble­mer. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.