Her er den vir­ke­lig­hed Dan­mark ( for­ment­lig) skal for­hol­de sig til

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PLAYOFF

Da­ni­el Mar­tin­sen

ska­bet.

PLAYOFF

De ot­te ’ dår­lig­ste’ tre­e­re pla­ce­res i fi re playoff - kam­pe ude og hjem­me, hvor de fi re sam­le­de vin­de­re af dis­se op­gør kom­mer til EM. Når der træk­kes lod til dis­se kam­pe, vil det væ­re med en se­ed­ning ud fra UEFAs ko­ef­fi ci­ent- li­ste, så­le­des at de fi re bed­ste skal mø­de de fi re dår­lig­ste.

Dan­mark er num­mer 18 på li­sten - og lig­ger alt­så pænt til i jag­ten på en se­ed­ning. Ik­ke mindst da fi re hold skal se­e­des. Og da den bed­ste tre­er i reg­ne­styk­ket læn­ge­re op­pe jo ry­ger ud.

Men UEFA- li­sten er se­ne­st op­gjort i ju­ni, og det er ud­ga­ven eft er de sid­ste kval­kam­pe, der bli­ver gæl­den­de for se­ed­nin­gen. Her vil Rusland nok og­så væ­re gå­et for­bi Dan­mark, li­ge som Un­garn og Ir­land pres­ser på med man­ge go­de resultater på det se­ne­ste. Go­de rus­si­ske resultater kan i øv­rigt og­så ud­lø­se en an­den­plads i Grup­pe G, hvil­ket vil skub­be Sve­ri­ge ned som tre­er. Det hjæl­per ba­re ik­ke Dan­mark, for sven­sker­ne er li­ge nu num­mer 14 på ko­ef­fi ci­ent- li­sten.

Og så kan Tyr­ki­et ek­sem­pel­vis sta­dig mi­ste sin nu­væ­ren­de tred­je­plads til Hol­land, som er num­mer fi re på UEFA- li­sten. Og vil der­med og­så gli­de ind for­an Dan­mark i se­ed­nin­gen. Det kan bli­ve uhyg­ge­ligt tæt.

Lod­træk­ning til playoff - kam­pe­ne fi nder sted den 18. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.