Mes­si og Ro­nal­do er tæt på dansk tv

En af­ta­le om den span­ske liga kan en­de­lig væ­re på vej

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LA LIGA PÅ SKÆR­MEN Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Fo­to: AFP/ EPA

Der er al­le­re­de spil­let to run­der af den span­ske liga, uden at dan­ske se­e­re har kun­net kig­ge med. Men nu kan der væ­re hul igen­nem til Lio­nel Mes­si, Cri­sti­a­no Ro­nal­do og al­le de an­dre stjer­ner.

Iføl­ge sven­ske me­di­er har MTG­kon­cer­nen sik­ret sig ret­tig­he­der­ne til Primera Di­vi­sion i Sve­ri­ge. Sam­me kon­cern rå­der over Vi­a­sat- ka­na­ler­ne TV3+, TV3 Sport1 og TV3 Sport 2 i Dan­mark.

Her er med­del­som­he­den dog ik­ke stor. Ja, nær­mest ik­ke- ek­si­ste­ren­de.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer, « ly­der det fra le­den­de re­dak­tions­chef hos TV3 Sport, Kim Mik­kel­sen.

Så er åben­he­den lidt stør­re hos den an­den helt store fod­bold­ret­tig­heds- køb­mand på det dan­ske mar­ked. For hos Di­scove­ry Networks vil man godt be­kræf­te, at man ik­ke skal sen­de spansk fod­bold i den­ne sæ­son.

» Det, jeg kan si­ge, er, at vi har for­søgt at kø­be ret­tig­he­der­ne, og vi har ik­ke kun­net bli­ve eni­ge. Det er der, vi står, og det er det, vi ger­ne vil mel­de ud. Så­dan har det væ­ret, li­ge si­den for­hand­lin­ger­ne stop­pe­de, « si­ger sport­s­chef hos Di­scove­ry Networks ( Jes Holm Andersen), der el­lers har sendt spansk fod­bold i fle­re år.

Er den luk­ket for jer. Det bli­ver ik­ke jer over­ho­ve­det?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger Jes Holm Andersen.

Langt fra med­del­som­me

I det he­le ta­get er med­del­som­he­den ik­ke stor blandt tv- sel­ska­ber, når det dre­jer sig om igang­væ­ren­de for­hand­lin­ger om tv- ret­tig­he­der.

Hos TV2 Sport kom­mer sport­s­chef Fre­de­rik Lau­e­sen med en for­kla­ring på, hvor­for en af ver­dens stør­ste liga­er har haft svært ved at bli­ve af­sat ( og­så i Nor­ge og Sve­ri­ge).

» Der er selv­føl­ge­lig en grund til, at fod­bold­ret­tig­he­der er dy­re­re end alt an­det, for det er no­get, der kan flyt­te se­e­re. Men det her er nok et tegn på, at der trods alt er en græn­se. Ef­ter­hån­den som tv- se­er­ne ko­ger de­res tv- pak­ker ned og væl­ger strea­m­ingtje­ne­ster til, bli­ver det svæ­re­re for tv- ka­na­ler­ne at få dæk­ket de­res ud­gif­ter til de dy­re fod­bold­pak­ker ind hos di­stri­butø­rer­ne ( som YouSee, Stofa etc., red.), « si­ger Fre­de­rik Lau­e­sen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le fin­ten med den nu­væ­ren­de La Liga- pro­ble­ma­tik i Dan­mark des­u­den væ­re, at den span­ske, fran­ske og ita­li­en­ske liga hæn­ger sam­men i én pak­ke, der ud­by­des sam­let.

» De dy­re liga­er bli­ver dy­re­re og dy­re­re: Pre­mi­er League og Champions League vil der væ­re for­ret­ning i, og så er der al­le de an­dre. I den sam­men­hæng er den span­ske liga sta­dig en mel­lemva­re, « vur­de­rer Fre­de­rik Lau­e­sen, der kun har væ­ret in­ter­es­se­ret i at sen­de ud­valg­te span­ske kam­pe med Re­al Madrid el­ler FC Bar­ce­lo­na i den­ne sæ­son. Hvil­ket ik­ke har væ­ret mu­ligt. I øv­rigt er Pre­mi­er League den næ­ste tv- ret­tig­hed, der skal for­hand­les på plads i Dan­mark. Den nu­væ­ren­de af­ta­le ud­lø­ber til som­mer, og bud- run­den skul­le væ­re sat i gang.

Blandt de nu­væ­ren­de ret­tig­heds­in­de­ha­ve­re, MTG og Di­scove­ry Networks, er der luk­ket fuld­stæn­digt i, når ta­len fal­der på de for­hand­lin­ger. ’ In­gen kom­men­ta­rer’, ly­der det enstem­migt.

» Men fod­bold er da vig­tigt for os, det er der in­gen tvivl om, « vil Jes Holm Andersen fra Di­scove­ry Networks ger­ne li­ge til­fø­je.

Med­del­som­he­den er ik­ke stor, men me­get ty­der på, at Mes­si og Ro­nal­do snart duk­ker op på dansk tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.