Nye fa­rer tru­er Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

SLUT­SPIL­LET OM DE sid­ste le­di­ge sæ­der i For­mel 1- fel­tet 2016 er i gang. Kevin Magnus­sen ser ud til at væ­re ude af bil­le­det hos McLaren, men har go­de chan­cer for en aft ale med det nye ame­ri­kan­ske Haas- team. I den­ne uge er der dog duk­ket et par nye brik­ker op i det kom­pli­ce­re­de pus­le­spil, der tru­er med at eft er­la­de dan­ske­ren som den store ta­ber.

Haas- tea­met vil ha­ve er­far­ne, hur­ti­ge chauff ører. Dé krav op­fyl­der Kevin Magnus­sen bed­re end an­dre ’ ar­bejds­lø­se’ For­mel 1- kø­re­re ( Este­ban Gu­ti­er­rez, Je­an- Eric Verg­ne, Max Chilt­on, Kamui Ko­bay­as­hi, red.). Men en af de nu­væ­ren­de kø­re­re, Ro­main Grosje­an, er end­nu me­re er­fa­ren og er eft er man­ges me­ning li­ge så hur­tig som dan­ske­ren.

Fransk­man­den, der for et par uger si­den blev num­mer tre i Bel­gi­ens Grand Prix for Lo­tus, drøm­mer om en frem­tid i et fransk ’ na­tio­nal- team’. Del­vist stat­se­je­de Re­nault over­ve­jer at kø­be Lo­tus- tea­met, og så er Grosje­an en na­tur­lig første­kø­rer. Et stats­støt­tet Re­nault- team med sund øko­no­mi vil gi­ve Grosje­an de bed­ste chan­cer for de grand­prix- sej­re, han drøm­mer om. PRO­BLE­MET ER BA­RE, at Re­nault­le­del­sen har svært ved at få øko­no­mi­pla­ner­ne for det gælds­pla­ge­de Lo­tus- team til at hæn­ge sam­men. Hvis man i sid­ste en­de be­slut­ter sig for at drop­pe For­mel 1- pro­jek­tet, står Grosje­an tilbage i et Lo­tus- team, der kø­rer di­rek­te mod kon­kurs. Grosje­an og hans ma­na­ge­ment har set fa­re­sig­na­ler­ne og har en Plan B hos Haas. Her vil det ik­ke væ­re over­ra­sken­de, hvis man fo­re­træk­ker Grosje­an frem­for Magnus­sen – ud over er­fa­ring og hur­tig­hed vil Grosje­an og­så gi­ve Haas og tea­mets sponso­rer go­de mu­lig­he­der i Frankrig, der på al­le om­rå­der er et me­re in­ter­es­sant mar­ked end Dan­mark.

Ro­main Grosje­an har en per­son­lig sponsoraft ale med dan­ske Saxo Bank. Det er iro­nisk, at den ene­ste dan­ske For­mel 1- sponsor in­di­rek­te kan væ­re med til at spær­re for Dan­marks ene­ste For­mel 1- kø­rer. Det er na­tur­lig­vis ik­ke, for­di Saxo Bank gør no­get for­kert i For­mel 1 – det hand­ler me­re om, at al­le an­dre dan­ske virk­som­he­der ik­ke gør no­get rig­tigt.

SAM­TI­DIG ER DER

duk­ket en de- ci­de­ret jo­ke( r) op. Riu Hary­an­to har kørt GP2 i fi re år uden resultater, der an­ty­der, han fortje­ner en plads i For­mel 1. Men nu hø­rer jeg, at in­do­ne­se­ren har sponso­rer for om­kring en halv mil­li­ard kro­ner til at sik­re sig en plads i For­mel 1 2016. En halv mil­li­ard – 500 mil­li­o­ner! – er dob­belt så me­get som den hid­ti­di­ge ’ kon­ge’ blandt be­ta­lings­kø­rer­ne, Ve­nezu­e­las Pa­stor Mal­do­na­do, har til rå­dig­hed.

Hary­an­to le­ver ik­ke op til Haas’ krav om er­fa­ring og hur­tig­hed, men hvis det lyk­kes ham at få en su­per- li­cens ( kø­re­kor­tet til For­mel 1, red), kan han al­li­ge­vel på­vir­ke Magnus­sens chan­cer. Øko­no­misk ud­for­dre­de Lo­tus ( uden Re­nault) og For­ce In­dia vil beg­ge ha­ve svært ved at si­ge nej til en halv mil­li­ard, og det kan sen­de en­ten Grosje­an, Mal­do­na­do el­ler Ser­gio Pe­rez ( nu: For­ce In­dia) på mar­ke­det. De har al­le tre me­re er­fa­ring end Magnus­sen – men beg­ge er eft er min me­ning og­så lang­som­me­re end dan­ske­ren. Til gen­gæld har Mal­do­na­do og Grosje­an mas­ser af sponso­rer med fra hen­holds­vis Ve­nezu­ela og Me­xi­co. SÅ SELV­OM HAAS vil ud­væl­ge de­res 2 0 1 6 - k ø r e r e eft er ta­lent, vil pen­ge sta­dig kun­ne kom­me til at spil­le den af­gø­ren­de rolle i Kevin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Bedst som frem­ti­den teg­ne­de lys for Kevin Magnus­sen er nye trus­ler som blandt an­dre den er­far­ne fransk­mand Ro­main Grosje­an duk­ket op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.