HVEM FÅR DET AF­GØ

Når ryt­ter­ne i dag kø­rer en­kelt­star­ten i Vu­el­ta a Es­paña, kan det få stor be­tyd­ning for den sam­le­de sejr. Især tre ryt­te­re er i spil til at vin­de det store span­ske cy­kel­løb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VIG­TIG EN­KELT­START To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

Kan Jo­aquim Rod­ri­gu­ez be­hol­de sin rø­de fø­rer­trø­je, el­ler tord­ner Tom Du­moulin el­ler Fa­bio Aru for­bi ham i den sam­le­de stil­ling? Det er de helt store spørgs­mål in­den da­gens vi­ta­le en­kelt­start i Vu­el­ta a Es­paña.

Godt nok fik span­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, Ka­tusha, li­ge nøj­ag­tig he­vet cyk­len for­an Fa­bio Aru, Asta­na, med et en­kelt se­kund i den sam­le­de stil­ling på den ek­stremt hår­de 16. eta­pe mandag. Men hol­land­ske Tom Du­moulin, Gi­ant- Alpe­cin, hang og­så godt med og er ét mi­nut og 51 se­kun­der ef­ter Rod­ri­gu­ez i den sam­le­de stil­ling in­den da­gens en­kelt­start.

Rod­ri­gu­ez’ for­spring kan dog vi­se sig at væ­re for lil­le, da hol­land­ske Tom Du­moulin an­ses som klar fa­vo­rit til da­gens yderst vig­ti­ge en­kelt­start i Bur­gos, og han for­ven­tes at kom­me i mål langt for­an Rod­ri­gu­ez og Aru.

Fi­re se­kun­der per ki­lo­me­ter

Han slog net­op Jo­aquim Rod­ri­gu­ez med ét mi­nut og 18 se­kun­der på åb­nings­e­ta­pen i årets Tour de Fran­ce på en en­kelt­start, der blot var 13,8 ki­lo­me­ter lang. Men da­gens 38,7 ki­lo­me­ter lange en­kelt­start i Vu­el­ta a Es­paña er den 17. eta­pe i et yderst hårdt løb, og selv­om ryt­ter­ne hav­de hvi­le­dag i går, kan en vig­tig fak­tor som træt­hed så langt in­de i lø­bet spil­le ind i Du­moul­ins for­søg på at ind­hen­te tid og pla­ce­re sig for­re­st i den sam­le­de stil­ling.

» Tom ( Du­moulin, red.) kan ta­ge fi­re se­kun­der per km. Selv­føl­ge­lig kom­mer den­ne en­kelt­start me­get se­ne­re i Vu­el­ta­en. Al­le er træt­te, og det er Tom ( Du­moulin, red.) og­så. Det hand­ler om, hvem der er stær­ke­st, « si­ger Tom Du­moul­ins sport­s­di­rek­tør hos Gi­antAlpe­cin, Ad­dy En­gels, til Ve­lo News.

Og hol­læn­de­ren fø­ler sig klar oven på en flot ind­sats på den se­ne­ste pi­ne­ful­de eta­pe in­den da­gens en­kelt­start:

» Det var rig­tig godt på den sid­ste stig­ning. Det var bed­re end for­ven­tet. Jeg var al­drig rig­tig i pro­ble­mer. Jeg hav­de go­de ben i dag. Nu har jeg brug for en stor en­kelt­start, « si­ger Tom Du­moulin til Ve­lo News.

Be­kym­ret for for­spring

Den nu­væ­ren­de fø­rer af Vu­el­ta­en, Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, kæm­per for den sam­le­de sejr i hjem­lan­det, og han var ef­ter 16. eta­pe be­kym­ret for, om for­sprin­get på knap to mi­nut­ter er nok til at hol­de Tom Du­moulin bag sig:

» Det bli­ver me­get kom­pli­ce­ret at vin­de Vu­el­ta a Es­paña. Du­moulin så god ud i dag ( mandag, red.) - bed­re end han gjor­de i går ( 15. eta­pe, red.). Vi fik lidt tid fra ham, men han har i mor­gen ( i går, red.) til at re­sti­tu­e­re, og jeg tror, han vil kø­re en me­get god en­kelt­start, « sag­de Rod­ri­gu­ez iføl­ge Cycling We­e­kly og ud­dy­be­de:

» Jeg vil for­sø­ge at kø­re den bed­ste en­kelt­start, jeg kan, men det bli­ver tæt mel­lem al­le dem, der kæm­per for en po­di­e­plads. Jeg hå­ber, jeg kan slut­te på po­di­et. «

Ita­li­en­ske Fa­bio Aru, der er på en sam­let an­den­plads et en­kelt se­kund ef­ter Rod­ri­gu­ez, ser og­så po­si­tivt på en­kelt­star­ten ef­ter en op­løf­ten­de 16. eta­pe og hå­ber, at han kan le­ve­re, som han gjor­de i Po­len Rundt tid­li­ge­re på året:

» Det ( 16. eta­pe, red.) var me­re en eta­pe for Puri­to ( Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, red.) end mig, men hvis man be­døm­mer på, hvor­dan jeg fø­ler mig, og hvis jeg kan le­ve­re en en­kelt­start som i Po­len, er mi­ne for­håb­nin­ger stær­ke, « sag­de han ef­ter 16. eta­pe iføl­ge Cycling Quo­tes.

Vin­de­ren af Vu­el­ta a Es­paña bli­ver hyl­det ef­ter sid­ste og 21. eta­pe, der af­slut­tes i den span­ske ho­ved­stad Madrid på søn­dag.

ONS­DAG 9. SEP­TEM­BER 2015

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez ( stort bil­le­de) fø­rer Vu­el­ta­en, men er blot et se­kund for­an Fa­bio Aru ( øverst th.). De to ri­si­ke­rer dog at bli­ve over­ha­let af Tom Du­moulin ( ne­derst th.).

Fo­to: Reu­ters og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.